Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιμορφωτικό Κέντρο, Βιβλιοθήκη – Αρχείο «Χαρίλαος Φλωράκης»

Δια­τη­ρώ­ντας τη μνή­μη ζωντανή

Γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Στις 22 Μαΐ­ου 2006, με τη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου από το θάνα­το του Επί­τι­μου Προ­έ­δρου του ΚΚΕ, Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη, το σπί­τι του στο Χαλάν­δρι, άνοι­ξε και πάλι ως «Βιβλιο­θή­κη — Αρχείο “Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης” — Επι­μορ­φω­τι­κό Κέντρο ΚΚΕ» έπει­τα από από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ. Ο Φλω­ρά­κης διέ­θε­σε το σπί­τι στο οποίο ζού­σε τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες της ζωής του, αλλά και όλο το βιος του, στο Κόμ­μα, το οποίο υπη­ρέ­τη­σε όλη του τη ζωή.

Περί­που ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, στις 11 Ιου­νί­ου 2007, το Επι­μορ­φω­τι­κό Κέντρο εγκαι­νιά­στη­κε, ανοί­γο­ντας τις πόρ­τες του σε εκπρο­σώ­πους ερευ­νη­τι­κών κέντρων, ιστο­ρι­κούς, μελε­τη­τές, επι­στή­μο­νες, φοι­τη­τές, σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και συλ­λό­γους. Μια σημα­ντι­κή πρω­το­βου­λία καθώς μεγά­λο μέρος από το απο­κα­τε­στη­μέ­νο, λόγω της πλημ­μύ­ρας του ’94, αρχείο του Κόμ­μα­τος είναι ανοι­χτό στο κοινό.

f2

Κατό­πιν τηλε­φω­νι­κής συνεν­νό­η­σης έφτα­σα στην οδό Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη 6 (πρώ­ην Πυθί­ας). Η πρό­σβα­ση είναι σχε­τι­κά εύκο­λη, πιστεύω όμως ότι κάποιος που δε μένει στο Χαλάν­δρι θα δυσκο­λευ­τεί να βρει την οδό, γι’ αυτό προ­τεί­νω στους επί­δο­ξους επι­σκέ­πτες να συμ­βου­λευ­τούν το χάρτη.

Χτύ­πη­σα το κου­δού­νι. Ο υπεύ­θυ­νος της βιβλιο­θή­κης Νίκος Παπα­γε­ωρ­γά­κης με καλω­σό­ρι­σε. Μπαί­νο­ντας στο κτί­ριο αισθάν­θη­κα αμέ­σως ότι είμαι σε ένα κόκ­κι­νο αρχείο. Πανό με τον Λένιν της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης και στον απέ­να­ντι τοί­χο εικό­να από συγκέ­ντρω­ση του Κόμ­μα­τος. Ανε­βή­κα­με στον πρώ­το όρο­φο όπου και στε­γά­ζε­ται το αρχείο. Τα έπι­πλα και το πάτω­μα δε θα μπο­ρού­σαν να είναι από άλλο υλι­κό πέρα από ξύλο.

Αρι­στε­ρά της εισό­δου βρί­σκε­ται το ανα­γνω­στή­ριο, και μπρος του το γρα­φείο, με τα προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να του Φλω­ρά­κη, με φωτο­γρα­φί­ες και παρά­ση­μα. Υπάρ­χουν επί­σης και βιβλία που διά­βα­ζε στην εξο­ρία, όπως το «Βοή­θη­μα Νέας Ιστο­ρί­ας της Ελλά­δος» και το «Υλι­σμός και εμπει­ριο­κρι­τι­κι­σμός», που είχε κατα­φέ­ρει να το περά­σει στη φυλα­κή, για­τί δεν ανα­φε­ρό­ταν το όνο­μα του Λένιν και οι φύλα­κες το θεώ­ρη­σαν ακίν­δυ­νο. Στο χώρο κατοι­κο­ε­δρεύ­ει αρκε­τός σοβιε­τι­σμός, με πορ­τραι­τά­κια κλα­σι­κών, αλλά και οι ζωγρα­φι­στές πέτρες που του είχε χαρί­σει ο Γιάν­νης Ρίτσος.

f3

Στα δεξιά της εισό­δου βρί­σκε­ται το κυρί­ως μέρος της βιβλιο­θή­κης με αρκε­τά ενδια­φέ­ρο­ντα θέμα­τα όπως αυτά της Eθνι­κής Aντί­στα­σης, του Eμφυ­λί­ου, του ΚΚΣΕ, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή, κατά τη γνώ­μη μου, θα πρέ­πει να δεί­ξει ο ερευ­νη­τής στα περιο­δι­κά που δια­θέ­τει. Η ΚΟΜΕΠ, ο Νέος Κόσμος, τα Ζητή­μα­τα Ειρή­νης και Σοσια­λι­σμού κ.ά. δε βρί­σκο­νται εύκο­λα σε άλλα αρχεία.

Τέλος, υπάρ­χει το δωμά­τιο με τους ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές. Όρε­ξη και χρό­νο να έχεις και θα βρεις αρκε­τά πράγ­μα­τα για την ιστο­ρία του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος και του τόπου. Αν δεν έχεις συγκε­κρι­μέ­νο αντι­κεί­με­νο έρευ­νας το πιθα­νό­τε­ρο είναι να πελα­γώ­σεις, όμως η Κατε­ρί­να βρί­σκε­ται πάντα εκεί για να σε κατα­το­πί­σει σχε­τι­κά με την οργά­νω­ση του υλι­κού. Ο συνο­λι­κός όγκος των ντο­κου­μέ­ντων που έχουν ψηφιο­ποι­η­θεί ξεπερ­νά­ει τις 95.000 τεκ­μή­ρια και περι­λαμ­βά­νει όλες τις απο­φά­σεις που έχουν εκδώ­σει τα όργα­να του Κόμ­μα­τος από την ίδρυ­σή του, το 1918, ως σήμε­ρα και καλύ­πτουν ένα μεγά­λο εύρος θεμά­των όπως: Τις απο­φά­σεις των συνε­δρί­ων του, των συν­δια­σκέ­ψε­ων του, τις απο­φά­σεις, δια­κη­ρύ­ξεις, ανα­κοι­νώ­σεις της ΚΕ, τις απο­φά­σεις και ανα­κοι­νώ­σεις του ΠΓ.

Ακό­μα, δια­θέ­τει όλα τα φύλ­λα του “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ”, ένα μεγά­λο μέρος του Τύπου της κατο­χής και του εμφυ­λί­ου, κατά βάση εκδό­σεις του ΕΑΜ, του ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της Εθνι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, της ΠΕΕΑ, του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, αλλά και άλλων οργα­νώ­σε­ων και φορέ­ων. Περι­λαμ­βά­νει επί­σης και τις εκπο­μπές του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ” κατά μήνα και κατά εκπο­μπή, και αρκε­τά υλι­κά της ΚΝΕ.

f4

Το Επι­μορ­φω­τι­κό Κέντρο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης στε­γά­ζει μεγά­λο μέρος της ιστο­ρί­ας του λαϊ­κού κινή­μα­τος και απο­τε­λεί παρα­κα­τα­θή­κη για κάθε κομ­μου­νι­στή αλλά και κάθε προ­ο­δευ­τι­κό άνθρωπο.

Στοι­χεία Επικοινωνίας
Τηλ.: 2106851129
Site: http://www.ekxf.gr
e‑mail: [email protected]
Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας: Δευ­τέ­ρα — Παρα­σκευή 9 π.μ. — 5 μ.μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο