Ζαν Πολ Μπελμοντό: Ο πιο όμορφος… άσχημος του σινεμά

Τον χάσα­με πριν έναν χρό­νο, στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 2021. Η απώ­λειά του τερά­στια, αν και είχε χρό­νια απο­συρ­θεί από τον κινη­μα­το­γρά­φο. Ο Ζαν Πολ Μπελ­μο­ντό, άφη­σε τον φίλο και συνο­μή­λι­κό του Αλέν Ντε­λόν να μαρα­ζώ­νει, αλλά και εκα­τομ­μύ­ρια θαυ­μα­στές με μια γεύ­ση πίκρας για αλλο­τι­νούς και­ρούς ελευ­θε­ρί­ας, για επο­χές που οι σταρ γινό­ντου­σαν σύμ­φω­να με … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ζαν Πολ Μπελ­μο­ντό: Ο πιο όμορ­φος… άσχη­μος του σινε­μά.