Ζορζ Μαρσέ, ηγετική μορφή του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος

Στις 16 Νοεμ­βρί­ου 1997 πεθαί­νει ο Ζορζ Μαρ­σέ, ηγε­τι­κή μορ­φή του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. «Λίγοι πολι­τι­κοί έχουν χάσει το ραντε­βού τους με το πεπρω­μέ­νο όπως ο Ζορζ Μαρ­σέ, που παρέ­μει­νε στα­θε­ρός στις σκλη­ρο­πυ­ρη­νι­κές, ιδέ­ες του, παρ” όλο που το κόμ­μα του κατρα­κυ­λού­σε στην αφά­νεια» μετέ­δω­σε το Ρώυ­τερ στη νεκρο­λο­γία τού βετε­ρά­νου Γάλ­λου κομ­μου­νι­στή ηγέ­τη, πιστο­ποιώ­ντας με … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ζορζ Μαρ­σέ, ηγε­τι­κή μορ­φή του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος.