Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Φυλακίζουν μωρά κάτω από 1 χρονών χωρίς ιατρική φροντίδα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Του­λά­χι­στον 9 μωρά κάτω από 1 χρο­νών ακό­μη και 5 μηνών κρα­τού­νται φυλα­κι­σμέ­να μαζί με τις μητέ­ρες τους από την Υπη­ρε­σία Μετα­νά­στευ­σης των ΗΠΑ, σε αγρο­τι­κή περιο­χή του Τέξας χωρίς την απα­ραί­τη­τη ιατρι­κή φροντίδα.

Αυτό καταγ­γέ­λουν τρεις οργα­νώ­σεις ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των των ΗΠΑ μετα­δί­δει το κανά­λι CBS News.

Οι οργα­νώ­σεις καλούν με επι­στο­λή τους το υπουρ­γείο Δημό­σιας Τάξης των ΗΠΑ να παρέμ­βει άμεσα.

«Έκφρά­ζου­με την ανη­συ­χία μας αφού στην μικρή πόλη Dilley δεν υπάρ­χει εξει­δι­κευ­μέ­νη ιατρι­κή φρο­ντί­δα για ευά­λω­τα άτο­μα» καταγ­γέ­λουν οι οργα­νώ­σεις Δικη­γό­ρων, το συμ­βού­λιο Μετα­νά­στευ­σης και η Ένω­ση Καθο­λι­κών Κλη­ρι­κών για την Μετανάστευση.

Καταγ­γέ­λουν ακό­μη την καθυ­στέ­ρη­ση στην παρα­λα­βή ιατρι­κών βοη­θη­μά­των και την άρνη­ση μετα­κί­νη­σης ενός από τα βρέ­φη για 20 ημέ­ρες παρό­λο που αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα Υγείας.

Το κανά­λι CBS News απευ­θύν­θη­κε στο Υπουρ­γείο για κάποιο σχο­λια­σμό αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.

Οι μητέ­ρες, παρά­νο­μοι μετα­νά­στες κατά τις Αμε­ρι­κά­νι­κες Υπη­ρε­σί­ες, καταγ­γέ­λουν πως τα μωρά τους έχουν χάσει βάρος και έχουν δυσκο­λία στον ύπνο από τις συν­θή­κες κράτησης.

Η μικρή πόλη των 4000 δεν μπο­ρεί να τους προ­σφέ­ρει την απα­ραί­τη­τη φρο­ντί­δα και όταν ζητούν να μετα­βούν στην πόλη Σαν Αντό­νιο, που απέ­χει μια ώρα από την μικρή πόλη, όπου υπάρ­χει παι­δί­α­τρος και Νοσο­κο­μείο για εξει­δι­κευ­μέ­νη ιατρι­κή φρο­ντί­δα, τότε τους το αρνούνται.

Η καταγ­γε­λία στη­ρί­ζε­ται και από την οργά­νω­ση Για­τρών για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα που απαι­τεί την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των οικογενειών.

Τι σχό­λιο να κάνει κανείς για την πολι­τι­κή των ΗΠΑ;

Οι άνθρω­ποι αντι­με­τω­πί­ζο­νται με ένα απα­ρά­δε­κτο και απάν­θρω­πο τρό­πο ακό­μη και οι μητέ­ρες και τα βρέ­φη. Από το καλο­καί­ρι οι εικό­νες των παι­διών που κρα­τού­νται φυλα­κι­σμέ­να μακριά από τους γονείς τους στα σύνο­ρα με το Μεξι­κό συγκλό­νη­σαν την παγκό­σμια κοι­νή γνώμη.

Παρά τις καταγ­γε­λί­ες της ΟΥΝΕΣΚΟ και του ΟΗΕ οι Αμε­ρι­κά­νοι συνε­χί­ζουν να φερο­νται στους μετα­νά­στες και στα μικρά παι­διά σαν σε ζώα.

Αυτοί που κόπτο­νται υπο­κρι­τι­κά για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα στις άλλες χώρες και τα επι­βά­λουν με πολέ­μους, εξό­ντω­ση, κατα­στρο­φές και δυστυ­χία δεί­χνουν και στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας τους το ίδιο απαί­σιο πρόσωπο.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο