Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηριάννα-Περικλής: «Δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει σχέση με όσα την κατηγορούν» — Στις 10 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη

Στις 10 Μαΐ­ου θα συνε­χι­στεί η δίκη για την Ηριάν­να και τον Περι­κλή, ενώ­πιον των δικα­στών του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των. Σήμε­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη μέρα εκδί­κα­σης της υπό­θε­σης με κατα­θέ­σεις μαρ­τύ­ρων, παρου­σία πλή­θους αλλη­λέγ­γυων έξω από το κτί­ριο του Εφετείου. 

Η δια­δι­κα­σία ολο­κλη­ρώ­θη­κε λίγο μετά τις 3 το μεση­μέ­ρι, με τις κατα­θέ­σεις των γονέ­ων της Ηριάν­νας και του Περι­κλή, αλλά και του αστυ­νο­μι­κού Γεώρ­γιου Γου­λια­μπά­κη. «Τι να πω για τους στό­χους και τα όνει­ρα της Ηριάν­νας; Ηθε­λε να σπου­δά­σει, τελεί­ω­σε το μετα­πτυ­χια­κό της και πήγαι­νε για το διδα­κτο­ρι­κό. Ηταν σοκ για μας και άδι­κο για την ίδια. Βοη­θού­σε τους πάντες. Δεν θα μπο­ρού­σε ποτέ να έχει σχέ­ση με όσα την κατη­γο­ρούν», σημεί­ω­σε στην κατά­θε­ση η μητέ­ρα της Ηριάννας. 

Από την πλευ­ρά του, ο πατέ­ρας του Περι­κλή υπο­στή­ρι­ξε ότι ο γιός του αρνή­θη­κε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά οποια­δή­πο­τε συμ­με­το­χή του στην οργά­νω­ση Συνο­μω­σία Πυρή­νων της Φωτιάς. «Οταν πήγα στη ΓΑΔΑ και τον βρή­κα τού είπα: Κοί­τα­ξέ με στα μάτια και πες μου τι έγι­νε» είπε χαρακτηριστικά.

Στο βήμα τανέ­βη­κε και ο σύζυ­γος της Ηριάν­νας, ο οποί­ος χαρα­κτή­ρι­σε παρά­λο­γο να βρί­σκε­ται κατη­γο­ρού­με­νη η Ηριάν­να για κάτι που ο ίδιος έχει αθω­ω­θεί. Πιο συγκε­κρι­μέ­να σημεί­ω­σε πως  «στο σπί­τι μου δεν βρέ­θη­κε ποτέ τίπο­τα που να μας συν­δέ­ει με την οργά­νω­ση. Οδη­γή­θη­κα σε μία δίκη που κρά­τη­σε δύο χρό­νια, και εξευ­τέ­λι­σε τη δικο­γρα­φία. Ο εφέ­της ανα­κρι­τής είχε το θάρ­ρος να μην προ­φυ­λα­κί­σει, ούτε την Ηριάν­να ούτε τον Περι­κλή και τους προ­στά­τευ­σε μάλι­στα αφού δεν δημο­σιο­ποί­η­σε τα στοι­χεία τους. Εγώ αθω­ώ­θη­κα. Δεν προ­έ­κυ­ψε ποι­νι­κό ενδια­φέ­ρον στις φιλι­κές σχέ­σεις μου με δύο εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων από τους Πυρή­νες της Φωτιάς, και τώρα ερχό­μα­στε να ακού­σου­με ότι μέλος της οργά­νω­σης είναι η Ηριάν­να».
Χαρα­κτη­ρι­στι­κό υπήρ­ξε το σχό­λιο της προ­έ­δρου της έδρας του δικα­στη­ρί­ου η οποία υπο­γράμ­μι­σε πως «ενα δείγ­μα DNA ούτε κατα­δι­κά­ζει ούτε αθω­ώ­νει. Από μόνο του δεν αρκεί».
Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ηριάν­να Β. Λ., υπο­ψή­φια διδά­κτο­ρας της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ, κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη 13 ετών, χωρίς ελα­φρυ­ντι­κά και χωρίς ανα­στο­λή ποι­νής, με μονα­δι­κό στοι­χείο ένα αμφι­λε­γό­με­νο δείγ­μα DNA. Ιδια είναι η ποι­νή του Περι­κλή Μ., πτυ­χιού­χου του Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, με τα ίδια ανύ­παρ­κτα στοι­χεία, ένα μονα­δι­κό αμφι­λε­γό­με­νο δείγ­μα DNA. Και οι δύο έχουν κατα­δι­κα­στεί ως μέλη της «Συνω­μο­σί­ας Πυρή­νων της Φωτιάς» με το άρθρο 187Α του Ποι­νι­κού Κώδικα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο