Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αστική δημοκρατία

Όταν δημο­σκο­πι­κά η ΝΔ βρί­σκε­ται στη δεύ­τε­ρη θέση και το ΠΑΣΟΚ μπαί­νει δεν μπαί­νει στη Βου­λή, το συμπέ­ρα­σμα είναι ότι οι δημο­σκο­πή­σεις δεν δεί­χνουν την πραγ­μα­τι­κή τάση του εκλο­γι­κού σώματος.

Όταν στις ίδιες δημο­σκο­πή­σεις επι­κρα­τεί με μικρή δια­φο­ρά η θέση ότι δεν χρειά­ζο­νται τώρα εκλο­γές, η ερμη­νεία είναι ότι η κατα­γε­γραμ­μέ­νη θέλη­ση του Ελλη­νι­κού Λαού υπο­δη­λώ­νει σαφέ­στα­τα το όχι σε εκλογές.

…η αστι­κή δημο­κρα­τία εκτός από ανάλ­γη­τη, δολο­φο­νι­κή και «μη δημο­κρα­τία», είναι κι ηλίθια…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο