Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η βάρκα γέρνει!

Η προ­ώ­θη­ση και οι επι­λο­γές ατό­μων σαν την Πανα­ρί­τη, τον Ταγ­μα­τάρ­χη, τον Πανού­ση, την Τζά­κρη, την Βαγε­νά, τον Χρυ­σό­γο­νο (ευρω­βου­λευ­τής ) και τόσων άλλων (για να μην ανα­φέ­ρου­με τον Πρό­ε­δρο Δημο­κρα­τί­ας, τους συμ­βού­λους, γραμ­μα­τείς και φαρι­σαί­ους που κατέ­λα­βαν κυβερ­νη­τι­κά πόστα) και που έχουν απα­σχο­λή­σει το πανελ­λή­νιο με τις καθό­λου αρι­στε­ρές δηλώ­σεις και πρά­ξεις τους, δεν είναι τυχαία περι­στα­τι­κά ή δεν έγι­ναν επει­δή δεν υπήρ­χαν άλλοι ‑αρι­στε­ροί- για να αναλάβουν τέτοιες θέσεις, εκφρά­ζουν σκο­πι­μό­τη­τες ενταγ­μέ­νες στην επι­χεί­ρη­ση ιδε­ο­λο­γι­κής προ­σέγ­γι­σης προς τους πολι­τι­κούς εκφρα­στές των αστι­κών συμ­φε­ρό­ντων και γενι­κό­τε­ρα καθη­σύ­χα­σης των κέντρων εξου­σί­ας ότι και η κυβέρ­νη­ση της «πρώ­της φοράς αρι­στε­ρά» δε θα είναι και τόσο αρι­στε­ρά. Μόλις υπο­γρα­φεί και η συμ­φω­νία θα δού­με αμέ­τρη­τους από αυτή τη λερ­ναία ύδρα να υπε­ρα­σπί­ζο­νται τις «εστί­ες» και τις υπο­γρα­φές του έντι­μου συμ­βι­βα­σμού που θα τους εξα­σφα­λί­ζει το ευ ζειν .

Μαρία Φίλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο