Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ελένη Τζατζιμάκη στο Jazzpoint

Η Ελέ­νη Τζα­τζι­μά­κη (επι­στρέ­φει) στο Jazzpoint

Με αφορ­μή την κυκλο­φο­ρία του δεύ­τε­ρου album της “Soulfully’’ (Final Touch/ Cobalt, 2014) η Ελέ­νη Τζα­τζι­μά­κη επι­στρέ­φει στο τζαζ στέ­κι της πόλης, για μία εμφά­νι­ση που θα συζητηθεί.
Στο νέο της album, “Soulfully”, πλαι­σιω­μέ­νη απο μία σει­ρά εξαι­ρε­τι­κών ελλή­νων μου­σι­κών, η Ελέ­νη Τζα­τζι­μά­κη επα­νε­κτε­λεί σε jazz ύφος μερι­κά από τα ωραιό­τε­ρα τρα­γού­δια το ελλη­νι­κού και παγκό­σμιου ρεπερ­τό­ριου (‘Gracias A La Vida’, ‘Crazy’, ‘Ne Me Quitte Pas’ ‘Don t Explain’ ‘Σα Μαγε­μέ­νο το Μυα­λό μου’) με το απο­τέ­λε­σμα να είναι ένα άλμπουμ-κόσμη­μα, που σύντο­μα θα κυκλο­φο­ρή­σει και στις γαλ­λό­φω­νες χώρες ενώ ήδη προ­ω­θεί­ται στην αμε­ρι­κα­νι­κή αγο­ρά από την Kari-On Productions.

Η εμφά­νι­σή της στο Jazzpoint έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τον θρί­αμ­βο της στο φετι­νό Φεστι­βάλ Τρα­γου­διού της Λυών, όπου κέρ­δι­σε το πρώ­το βρα­βείο, αλλά και μια ακό­μα πιο πρό­σφα­τη επιτυχία.
Tον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, η Ελέ­νη κέρ­δι­σε το ειδι­κό τιμη­τι­κό βρα­βείο της Κρι­τι­κής Επι­τρο­πής στο δια­γω­νι­σμό τρα­γου­διού “Generation Stars”, στην Vesoul της Γαλλίας.
Οι απα­νω­τές αυτές δια­κρί­σεις είχαν ως απο­τέ­λε­σμα να προ­κρι­θεί χωρίς οντι­σί­ον στο επό­με­νο γαλ­λι­κό The Voice (2016–2017), το οποίο θα παρου­σιά­ζει ο Νίκος Αλιά­γας καθώς και τη συνερ­γα­σία της με το γαλ­λι­κό label Gdw-music group.
Με σύμ­μα­χο το σπά­νιο ερμη­νευ­τι­κό ταλέ­ντο της, αλλά και τους σπου­δαί­ους, δεξιο­τέ­χνες μου­σι­κούς Στά­θη Άννι­νο (πιά­νο) και Γιάν­νη Κασ­σέ­τα (σαξό­φω­νο), μας προ­σκα­λεί σε μία ανα­μέ­τρη­ση αισθή­σε­ων και συναι­σθη­μά­των, καλύ­πτο­ντας ένα ευρύ φάσμα ρεπερ­το­ρί­ου, από τη νοσταλ­γι­κή τζαζ μέχρι το ελλη­νι­κό blues.

Ελέ­νη Τζα­τζι­μά­κη — φωνή
Γιάν­νης Κασ­σέ­τας — σαξόφωνο
Στά­θης Άννι­νος — πιάνο

Παρα­σκευή 23 Ιανουα­ρί­ου 2015
Ώρα προ­σέ­λευ­σης 22:00 — 22:30
Μου­σι­κή είσο­δος 5€

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο