Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εξισωτική λογική της καταδίκης της βίας

«Η εξι­σω­τι­κή λογι­κή της κατα­δί­κης της βίας “απ’ όπου κι αν προ­έρ­χε­ται”, οδη­γεί και στην κατα­δί­κη του ανά­πη­ρου Παλαι­στί­νιου με τα κομ­μέ­να πόδια, που με τη σφε­ντό­νια του έρι­χνε πέτρες στους πάνο­πλους στρα­τιώ­τες του κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ»

Ηλί­ας Σιώ­ρας, στη συγκέ­ντρω­ση των Εργα­ζο­μέ­νων του Ευαγ­γε­λι­σμού (23/5)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο