Η ερμηνεία και εξήγηση της Ιστορίας απέναντι στα Νέα προγράμματα Σπουδών του μαθήματος από το ΙΕΠ

Γρά­φει ο Σπύ­ρος  Του­λιά­τος // Ιστο­ρι­κός, Οργα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας  Ένω­σης Φιλο­λό­γων Η Ιστο­ρία είναι μια επι­στή­μη με αντι­κεί­με­νο και  μέθο­δο η οποία  ανα­ζη­τά την αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα και αλή­θεια των γεγο­νό­των, φαι­νο­μέ­νων και δια­δι­κα­σιών του παρελ­θό­ντος με κρι­τή­ριο την αιτια­κή εξή­γη­ση και ερμη­νεία. Για να φθά­σει σ’ αυτό το απο­τέ­λε­σμα ερευ­νά τη γένε­ση και εξέ­λι­ξη των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η ερμη­νεία και εξή­γη­ση της Ιστο­ρί­ας απέ­να­ντι στα Νέα προ­γράμ­μα­τα Σπου­δών του μαθή­μα­τος από το ΙΕΠ.