Η Ζυθοπλημμύρα του Λονδίνου

Ήταν 6 το από­γευ­μα της 17ης Οκτω­βρί­ου του 1814. Στη δια­σταύ­ρω­ση τον οδών Τότε­ναμ Κορτ και Όξφορντ, στο Γου­έστ Έντ του Λον­δί­νου, επι­κρα­τού­σε ησυ­χία γύρω από την έδρα της ζυθο­ποι­ί­ας Μάιοξ –ιδιο­κτη­σί­ας του βου­λευ­τή των Συντη­ρη­τι­κών σερ Χέν­ρι Μάιοξ. Όμως τότε συνέ­βη κάτι που έμει­νε στην ιστο­ρία ως «Η Ζυθο­πλημ­μύ­ρα του Λον­δί­νου». Συγκε­κρι­μέ­να, στις 6 το … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η Ζυθο­πλημ­μύ­ρα του Λον­δί­νου.