Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κληρονομιά της Ρωσίας…

Σχο­λιά­ζει ο Νίκος Βουρ­τσά­νης //

Η Ρωσία κατά γενι­κή ομο­λο­γία βρί­σκε­ται στις πρώ­τες θέσεις παγκό­σμια σε πολ­λούς τομείς και είναι η δεύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη μετά τις ΗΠΑ παρ’ ότι το ΑΕΠ της είναι χαμη­λό­τε­ρο κι από αυτό της Ισπανίας!!!

Οι επι­δό­σεις της αυτές δεν απο­τε­λούν παρά­δο­ξο φαι­νό­με­νο, δεν οφεί­λο­νται σε μαγι­κές ικα­νό­τη­τες των ηγε­τών της, αλλά έχουν να κάνουν απο­κλει­στι­κά με την κλη­ρο­νο­μιά που καρ­πώ­θη­κε από την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Κλη­ρο­νο­μιά σε υπο­δο­μές, βιο­μη­χα­νι­κές, κτιριακές,στρατιωτικές, υπο­δο­μές στη έρευ­να τη τεχνο­λο­γία, τις τέχνες, το πολιτισμό.

Κι ενώ η αστι­κή τάξη κι οι πολι­τι­κοί της εκπρό­σω­ποι όχι μόνο απο­ποιού­νται μετά βδε­λυγ­μί­ας το Κομ­μου­νι­στι­κό παρελ­θόν της Χώρας, αντί­θε­τα το συκο­φα­ντούν, το χλευά­ζουν, το δια­στρε­βλώ­νουν με ιδιαί­τε­ρο μίσος, ταυ­τό­χρο­να απο­δέ­χο­νται με μεγά­λη ευκο­λία τη κλη­ρο­νο­μιά του-το οικο­νο­μι­κό τους συμ­φέ­ρον-επι­βε­βαιώ­νο­ντας για μια ακό­μα φορά ότι το κεφά­λαιο δεν έχει Πατρί­δα, χρώ­μα κι ιδεολογία…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο