Η Μητέρα του Σταθμού: ένα ντοκιμαντέρ 🎥 που “σπάει κόκαλα” για τις χιλιάδες “αόρατες” γκασταρμπάιτερ μανάδες που σκανδαλωδώς αγνόησε η ιστορία

Το βίω­μα των Ελλη­νί­δων μετα­να­στριών της δεκα­ε­τί­ας του ’60, οι οποί­ες έφτια­ξαν τη ζωή τους από την αρχή στη Γερ­μα­νία, όπου υπήρ­ξαν τρι­πλά αόρα­τες όντας αγράμ­μα­τες, ξένες και γυναί­κες. Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας H Κωστού­λα Τωμα­δά­κη, είναι γνω­στή στους κινη­μα­το­γρα­φό­φι­λους και βιβλιο­φά­γους, άγνω­στη στο πλα­τύ κοι­νό των πρω­ι­νά­δι­κων, gala_άδικων κλπ. εκδη­λώ­σε­ων υπο­κουλ­τού­ρας που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η Μητέ­ρα του Σταθ­μού: ένα ντο­κι­μα­ντέρ 🎥 που “σπά­ει κόκα­λα” για τις χιλιά­δες “αόρα­τες” γκα­σταρ­μπάι­τερ μανά­δες που σκαν­δα­λω­δώς αγνό­η­σε η ιστο­ρία.