Η συμβολή των κομμουνιστών στη μάχη της Κρήτης — Tο ιστορικό άρθρο του Μιλτιάδη Πορφυρογένη

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ξεχω­ρι­στή ήταν η συμ­βο­λή του ΚΚΕ στη μάχη της Κρή­της. Δεν θα πρέ­πει να ξεχνά­με ότι όχι μόνο υπήρ­ξε ο εμπνευ­στής, ο οργα­νω­τής και κύριος αιμο­δό­της της μεγά­λης ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης του λαού μας, αλλά και του Παγκρή­τιου Αντι­στα­σια­κού Μετώ­που, που μετο­νο­μά­στη­κε σε ΕΑΜ μετά την ίδρυ­σή του και της Παγκρή­τιας Οργά­νω­σης … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η συμ­βο­λή των κομ­μου­νι­στών στη μάχη της Κρή­της — Tο ιστο­ρι­κό άρθρο του Μιλ­τιά­δη Πορ­φυ­ρο­γέ­νη.