Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προσβλητικές για τη σύζυγο του Μίκη Θεοδωράκη, Μυρτώ, ανακρίβειες αφιερωμάτων στη μνήμη της Γιούλιας Γαζετοπούλου

Αντι­γρά­φου­με από το μπλοκ Τheodorakism:

ΜΥΡΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Αγα­πη­τοί αναγνώστες,

O MΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΡΤΩ ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ — ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

Στα διά­φο­ρα αφιε­ρώ­μα­τα στη μνή­μη της Γιού­λιας Γαζε­το­πού­λου που δια­βά­σα­με πρό­σφα­τα, κάποιοι δημο­σιο­γρά­φοι, προ­φα­νώς από υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο και επι­κα­λού­με­νοι ως “πηγή” τους «επι­στή­θιο φίλο της οικο­γέ­νειας» προ­χώ­ρη­σαν σε τόσο μεγά­λες υπερ­βο­λές και ανα­λή­θειες, που πλέ­ον κατα­ντά να απο­τε­λούν ύβρι για την Μυρ­τώ Θεο­δω­ρά­κη, που όλες ανε­ξαι­ρέ­τως τις δύσκο­λες στιγ­μές του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και της οικο­γέ­νειας (εξο­ρία, φυλα­κές, διώ­ξεις, θέμα­τα υγεί­ας, γενι­κώς τα πάντα) τις πέρα­σε όλες κυριο­λε­κτι­κά μόνη της.

Με όλο τον σεβα­σμό μας στη μνή­μη της Γιού­λιας Γαζε­το­πού­λου και την απε­ριό­ρι­στη εκτί­μη­ση για την φιλία της με τα παι­διά του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρου­με ότι η γνω­ρι­μία της μαζί τους ξεκί­νη­σε μόλις την δεκα­ε­τία του ογδό­ντα, όταν στο έργο του Β. Ανδρε­ό­που­λου «Κρε­α­το­μη­χα­νή» που ανέ­βη­κε το 1984 στο Εθνι­κό Θέα­τρο, συνερ­γά­στη­κε μαζί της ο Γιώρ­γος Θεο­δω­ρά­κης (γιος του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη), που έγρα­ψε την μου­σι­κή του έργου.

Επο­μέ­νως είναι εντε­λώς ανυ­πό­στα­τα τα όσα δια­βά­σα­με, ότι π.χ. «ο Μίκης της είχε εμπι­στευ­τεί την … ανα­τρο­φή των παι­διών του (!), ότι «ήταν κοντά στα παι­διά όταν εκεί­νος ήταν εξό­ρι­στος ή τις στιγ­μές που έλει­πε», αφού την επο­χή εκεί­νη δεν υπήρ­χε ούτε καν γνω­ρι­μία αλλά και το ότι είχε συνερ­γα­στεί ο ίδιος μαζί της σε οποιο­δή­πο­τε έργο, ότι ήταν «ο πιο κοντι­νός άνθρω­πος της οικο­γέ­νειας» με τον οποίο «δεν υπήρ­χαν μυστι­κά» ή ότι «είχε για χρό­νια τα κλει­διά του σπι­τιού του (!!!)» κλπ. κλπ..

Πιστεύ­ου­με ότι μπο­ρού­με όλοι να εκφρά­σου­με τον οφει­λό­με­νο σεβα­σμό μας στη μνή­μη μιας άξιας δημιουρ­γού αλλά και ‑απο­δε­δειγ­μέ­να στην πρά­ξη- πραγ­μα­τι­κής φίλης του Γιώρ­γου και της Μαρ­γα­ρί­τας Θεο­δω­ρά­κη, χωρίς περιτ­τές υπερ­βο­λές που ακυ­ρώ­νουν έτσι απλά μια πραγ­μα­τι­κή ηρω­ί­δα μάνα και σύζυ­γο, την Μυρ­τώ Θεο­δω­ρά­κη και μάλι­στα στα 92 της χρό­νια και σε μια δύσκο­λη επο­χή από πλευ­ράς της υγεί­ας της.

Λυπού­μα­στε ειλι­κρι­νά που ανα­γκα­στή­κα­με να αναρ­τή­σου­με το σχό­λιο αυτό, όμως νοιώ­θου­με ότι πραγ­μα­τι­κά της το οφείλουμε.
Oι συντε­λε­στές του Θεο­δω­ρα­κι­σμου / Τheodorakism

Πέθα­νε η ζωγρά­φος και σκη­νο­γρά­φος Γιού­λια Γαζετοπούλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο