Κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές

Εργά­τες και εργά­τριες, υπάλ­λη­λοι, βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, αυτο­α­πα­σχο­λού­µε­νοι επαγ­γε­λµα­τί­ες, επι­στή­µο­νες, καλ­λι­τέ­χνες, συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες, νέοι και νέες των εργα­­τι­­κών-λαϊ­­κών οικο­γε­νειών, Το ΚΚΕ σας καλεί να δώσου­µε µαζί τη µάχη των Ευρω­ε­κλο­γών στις 9 Ιού­νη! Για να δυνα­µώ­σει η αγω­νι­στι­κή συµπό­ρευ­ση µε το ΚΚΕ, στις κάλ­πες και τους δρό­µους της διεκ­δί­κη­σης! Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κάλε­σμα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές.