Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρλ Ορφ

Στις 28 Μαρ­τί­ου 1982 πεθαί­νει ο Καρλ Ορφ, Γερ­μα­νός συν­θέ­της. Ο Ορφ γεν­νή­θη­κε στις 10 Ιου­λί­ου του 1895 στο Μόνα­χο. Από την ηλι­κία των 5 χρό­νων, άρχι­σε σπου­δές πιά­νου υπό την επί­βλε­ψη της μητέ­ρας του. Παρου­σί­α­σε ιδιαί­τε­ρη κλί­ση στη φιλο­λο­γία και την ποί­η­ση. Ολο­κλή­ρω­σε τις μου­σι­κές σπου­δές του στη Μου­σι­κή Ακα­δη­μία Τόν­κουνστ του Μονά­χου. Τη διε­τία 1915–1917, ήταν διευ­θυ­ντής στο μου­σι­κό γυμνά­σιο του Μονά­χου. Αυτή η θητεία τον βοή­θη­σε στο να αντι­λη­φθεί τα κενά στη μου­σι­κή εκπαί­δευ­ση. Με την παρό­τρυν­ση του μέντο­ρά του Κουρτ Ζακς, ασχο­λή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα με τη μου­σι­κή της Ανα­γέν­νη­σης και ιδιαί­τε­ρα με τους συν­θέ­τες του πρώ­ι­μου μπα­ρόκ. Δεν έκρυ­βε το θαυ­μα­σμό του για τον Κλα­ού­ντιο Μοντε­βέρ­ντι. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό των συν­θέ­σε­ών του ήταν οι απλο­ποι­η­μέ­νες μελω­δί­ες και οι έντο­νοι ρυθ­μοί. Τα σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα του είναι τα «Κάρ­μι­να Μπου­ρά­να» και «Θρί­αμ­βος της Αφρο­δί­της». Ο Ορφ υπήρ­ξε και παι­δα­γω­γός. Για να συμ­με­τέ­χουν οι ακρο­α­τές στη μου­σι­κή, ανέ­πτυ­ξε ένα μου­σι­κό εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα που φέρει και το όνο­μά του.

Το όνο­μα του συν­θέ­τη συχνά συν­δέ­ε­ται με τον Ναζι­σμό αν και ο ισχυ­ρι­σμός αυτός, τυπι­κά μόνο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο