Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Στάχτη στα μάτια του λαού, ότι οι ΣΥΡΙΖΑίικες ιδιωτικοποιήσεις είναι δήθεν καλές και φιλικές

Σε σχό­λιό του για τις εξε­λί­ξεις στο Ελλη­νι­κό, μετά και την από­φα­ση του ΚΑΣ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρει:

«Ούτε η ψευ­δε­πί­γρα­φη αντι­πα­ρά­θε­ση γύρω απ’ την “αφο­σί­ω­ση της κυβέρ­νη­σης στις επεν­δύ­σεις”, ούτε τα διά­φο­ρα κωλύ­μα­τα, που ενδέ­χε­ται να απη­χούν κι αντα­γω­νι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, δεν πρέ­πει να κρύ­ψουν το βασι­κό, ότι δηλα­δή η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ συνε­χί­ζει και στο ζήτη­μα της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του Ελλη­νι­κού, την πολι­τι­κή της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης και προ­σπα­θεί να θωρα­κί­σει με κάθε τρό­πο τα σχέ­δια του επενδυτή.

Απο­τε­λεί σε τελι­κή ανά­λυ­ση στά­χτη στα μάτια του λαού ότι οι ΣΥΡΙ­ΖΑί­ι­κες ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις είναι δήθεν “καλές” και “φιλι­κές”».

Η τέχνη στο… Νιάρ­χο (ΙΣΝ[1]), η «ψυχα­γω­γία» μας στον Λάτση κι η θάλασ­σα με το… κιάλι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο