Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόμματα της αντιπολίτευσης που συναντήθηκαν με τους θεσμούς διαψεύδουν το ΑΠΕ για ενημέρωσή τους περί μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων

Πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση προ­κά­λε­σε το τηλε­γρά­φη­μα του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, σύμ­φω­να με το οποίο οι θεσμοί θεω­ρούν βιώ­σι­μο το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της χώρας, μετά τις πρό­σφα­τες επα­φές που είχαν με οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο, και «δεν μιλούν πλέ­ον για ανα­βο­λή του (νομο­θε­τη­μέ­νου) μέτρου για τη μεί­ω­ση των συντά­ξε­ων από την 1η Ιανουα­ρί­ου, αλλά για ακύ­ρω­σή του».

Μάλι­στα, στο τηλε­γρά­φη­μα τονί­ζε­ται για το γεγο­νός αυτό έχουν ήδη ενη­με­ρώ­σει και κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης. Η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ με ανα­κοι­νώ­σεις τους έχουν ήδη δια­ψεύ­σει σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­σή τους από τους θεσμούς

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι με «πηγή» το ΑΠΕ και «διαύ­λους» ορι­σμέ­να άλλα φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κά ΜΜΕ, επι­χει­ρή­θη­κε προ­χτές να μπει το ΚΚΕ στο κάδρο των «αμαρ­τω­λών» δανεί­ων που συνή­ψαν τα προη­γού­με­να χρό­νια η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με τις τρά­πε­ζες. Ως αφε­τη­ρία της είδη­σης εμφα­νι­ζό­ταν το γρα­φείο της Εισαγ­γε­λέα Δια­φθο­ράς. Που όμως τόσο εκεί­νη όσο και ο Οικο­νο­μι­κός Εισαγ­γε­λέ­ας, σε επι­κοι­νω­νία τους με το ΚΚΕ αρνή­θη­καν οποια­δή­πο­τε ανάμειξη.

Η διάψευση της ΝΔ

Η Νέα Δημο­κρα­τία δια­ψεύ­δει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων το οποίο σε σημε­ρι­νό του δημο­σί­ευ­μα, ανα­φέ­ρει ότι οι Θεσμοί «δεν μιλούν πλέ­ον για ανα­βο­λή του μέτρου για τη μεί­ω­ση των συντά­ξε­ων από την 1η Ιανουα­ρί­ου, αλλά για ακύ­ρω­σή του» και ότι για αυτό έχουν ενη­με­ρω­θεί και τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, και το καταγ­γέλ­λει για δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδήσεων.

Συγκε­κρι­μέ­να η Πει­ραιώς στην ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρει ότι «με αφορ­μή άλλο ένα ανα­κρι­βές δημο­σί­ευ­μα του ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Η Νέα Δημο­κρα­τία δεν ψήφι­σε το μέτρο της νέα περι­κο­πής των συντά­ξε­ων από 1.1.2019. Το μέτρο που δεν υπήρ­χε καν στο 3ο αχρεί­α­στο Μνη­μό­νιο, ψηφί­στη­κε με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ΝΔ κατέ­θε­σε και τρο­πο­λο­γία προ διμή­νου για να μην εφαρ­μο­στούν οι περι­κο­πές, την οποία η κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα- Καμ­μέ­νου δυστυ­χώς απέρριψε.

Τις ξεκά­θα­ρες αυτές θέσεις της η ΝΔ τις επα­νέ­λα­βε και στη συνά­ντη­ση της Τρί­της 11.09.2018 που είχε με τους εκπρο­σώ­πους των Θεσμών, οι οποί­οι δεν απο­σα­φή­νι­σαν τις προ­θέ­σεις τους. Έκτο­τε καμία άλλη συνά­ντη­ση ή ενη­μέ­ρω­ση δεν υπήρ­ξε στην αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση ούτε από την κυβέρ­νη­ση, ούτε από τους θεσμούς.

Με αυτά τα δεδο­μέ­να καλού­με την διοί­κη­ση του ΑΠΕ να συνει­δη­το­ποι­ή­σει ότι είναι αδια­νό­η­το να χρη­σι­μο­ποιεί το Εθνι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ως όχη­μα δια­σπο­ράς ψευ­δών ειδή­σε­ων και να το έχει μετα­τρέ­ψει σε όργα­νο προ­πα­γάν­δας της κυβέρνησης”».

Η διάψευση του ΚΙΝΑΛ

Και το Κίνη­μα Αλλα­γής δια­ψεύ­δει το ΑΠΕ: Οι Θεσμοί δεν συζή­τη­σαν μαζί μας το θέμα ακύ­ρω­σης της περι­κο­πής των συντάξεων
Μετά τη Νέα Δημο­κρα­τία και το Κίνη­μα Αλλα­γής διέ­ψευ­σε δια του Στα­μά­τη Μαλέ­λη που μίλη­σε στο ΘΕΜΑ 104,6 το τηλε­γρά­φη­μα του ΑΠΕ ότι οι Θεσμοί συζή­τη­σαν με την αντι­πο­λί­τευ­ση την ακύ­ρω­ση του μέτρου περι­κο­πής των συντά­ξε­ων από τον Ιανουά­ριο του 2019.

«Δια­ψεύ­δου­με το ΑΠΕ ότι συζη­τή­θη­κε τέτοιο θέμα μαζί μας» τόνι­σε ο γραμ­μα­τέ­ας του τομέα επι­κοι­νω­νί­ας του ΚΙΝΑΛ.

«Το θέμα το θέσα­με εμείς, αυτοί δεν το είχαν στην ατζέ­ντα. Εμείς τους είπα­με ότι δεν πρέ­πει να μειω­θούν οι συντά­ξεις» πρό­σθε­σε ο κ. Μαλέλης.

Ο κ. Μαλέ­λης επέ­κρι­νε και το ΑΠΕ για το επί­μα­χο τηλε­γρά­φη­μα τονί­ζο­ντας ότι «πλη­ρώ­νε­ται από τα χρή­μα­τα που λαού και δεν πρέ­πει να κάνει τέτοιες ασχήμιες».

Απά­ντη­ση ΑΠΕ-ΜΠΕ

To Αθη­ναϊ­κό Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων εμμέ­νει στις πλη­ρο­φο­ρί­ες των συντα­κτών του από ευρω­παϊ­κές πηγές, σύμ­φω­να με τις οποί­ες «οι θεσμοί θεω­ρούν βιώ­σι­μο το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα της χώρας και δεν μιλούν πλέ­ον για ανα­βο­λή του (νομο­θε­τη­μέ­νου) μέτρου για τη μεί­ω­ση των συντά­ξε­ων από την 1η Ιανουα­ρί­ου αλλά για ακύ­ρω­σή του».

Στο τηλε­γρά­φη­μα τονί­ζε­ται ότι «οι ίδιες ευρω­παϊ­κές πηγές για το γεγο­νός αυτό έχουν ήδη ενη­με­ρώ­σει και κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης», χωρίς να γίνε­ται ουδε­μία ανα­φο­ρά στη ΝΔ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο