Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΡΚΟ: Το Μεγάλο Ξεπούλημα της Κυβέρνησης μέσω Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

(Το νικέ­λιο, τα αφε­ντι­κά, οι δανει­στές του Κρά­τους και η κυβέρ­νη­ση της ψευδοαριστεράς).

“Η ΛΑΡΚΟ παρα­μέ­νει μνη­μο­νια­κή δέσμευ­ση και κατά συνέ­πεια στην διά­θε­ση του ΤΑΙΠΕΔ. Βεβαί­ως μέλη­μα της κυβέρ­νη­σης είναι να απε­μπλα­κεί η ΛΑΡΚΟ από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά αυτό θα είναι απο­τέ­λε­σμα πολι­τι­κών απο­φά­σε­ων σε ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο. Εάν και εφό­σον γίνει αυτό, τότε θα διο­ρι­στεί νέα Διοί­κη­ση που θα προ­κύ­ψει από διε­θνή δια­γω­νι­σμό και η νέα Διοί­κη­ση θα κινη­θεί στην κατεύ­θυν­ση να βρει στρα­τη­γι­κό επεν­δυ­τή για την όποια κατεύ­θυν­ση και ήδη υπάρ­χουν προ­τά­σεις από μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους”.
Δημή­τριος Μάρ­δας, ανα­πλη­ρω­τής Υπ.Οικονομικών, 19/3/2015.

Φεβρουά­ριος 2015: Η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. απο­φα­σί­ζει, να δια­τη­ρή­σει το ΤΑΙΠΕΔ κατά το Νόμο 3986/2011, δηλα­δή με σκο­πό την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του Δημο­σί­ου Χρέ­ους του Κρά­τους, εκχω­ρώ­ντας στο Ταμείο προς εκποί­η­ση-παρα­χώ­ρη­ση εκμε­ταλ­λευ­σης μεγά­λων ακι­νή­των του Δημο­σί­ου, αλλά κυρί­ως Δημο­σί­ων Επιχειρήσεων.

Βεβαια τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη και συνο­λι­κά η κυβέρ­νη­ση “λησμο­νούν” παλαιό­τε­ρες τοπο­θε­τή­σεις τους, για τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέ­ση με την περιου­σία του Ελλ. Λαού και τοπο­θε­τού­νται θετι­κά ή προ­τι­μούν να “ποι­ή­σουν την νήσ­σαν”. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα ο νυν ανα­πλ. Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών κος Κατρού­γκα­λος, ο οποί­ος έγρα­φε για τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ τον Δεκέμ­βριο του 2012: «δια­πράτ­τει κακούρ­γη­μα όποιος ελατ­τώ­νει εν γνώ­σει του τη δημό­σια περιου­σία, της οποί­ας η δια­χεί­ρι­σή του είναι εμπι­στευ­μέ­νη. Και, φυσι­κά, το δημό­σιο έχει απαί­τη­ση να απο­ζη­μιω­θεί για την ζημία που θα υπο­στεί και από την προ­σω­πι­κή περιου­σία των υπευ­θύ­νων. Οι κύριοι του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα έχουν το ελα­φρυ­ντι­κό της αμέ­λειας που ανα­γνω­ρί­σθη­κε στον Ισλαν­δό πρω­θυ­πουρ­γό. Γνω­ρί­ζουν από τώρα την έκτα­ση των ευθυ­νών τους, όποιες και να είναι οι ειση­γή­σεις των νομι­κών τους συμβούλων”.

Μάλ­λον ο κος Κατρού­γκα­λος μίλα­γε για τον εαυ­τό του…

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΑΡΚΟ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

H Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ είναι o μεγα­λύ­τε­ρος παρα­γω­γός σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου στην Ευρώ­πη και ένας από τους πέντε μεγα­λύ­τε­ρους παρα­γω­γούς παγκο­σμί­ως. Η ΛΑΡΚΟ ερευ­νά, εξο­ρύσ­σει, παρά­γει και εμπο­ρεύ­ε­ται το προ­ϊ­όν της σε όλο τον κόσμο. Η Εται­ρεία έχει κατα­φέ­ρει να κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύ­νη της διε­θνούς αγο­ράς, σε όρους παρά­δο­σης και ποιό­τη­τας σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου σε συν­δυα­σμό με τη μακρό­χρο­νη λει­τουρ­γία της και τον υψη­λό βαθ­μό εξει­δί­κευ­σης του προ­σω­πι­κού της.

Η ΛΑΡΚΟ έχει μακρά παρά­δο­ση στην και­νο­το­μία. Είναι η πρώ­τη, σε όλο τον κόσμο, εται­ρεία που εισή­γα­γε στην διε­θνή αγο­ρά το κοκ­κο­ποι­η­μέ­νο σιδη­ρο­νι­κέ­λιο το 1976. Οι λοι­ποί αντα­γω­νι­στές της ακο­λού­θη­σαν δύο χρό­νια αργό­τε­ρα και σήμε­ρα το 70 — 80% του παγκό­σμια παρα­γό­με­νου σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου είναι σε κοκ­κο­ποι­η­μέ­νη μορ­φή. Όλοι οι παρα­γω­γοί ανο­ξεί­δω­του χάλυ­βα, όπως οι: Thyssen-Krupp, Outokumpu OY & AB, Acerinox, Glencore, Avesrapolarit χρη­σι­μο­ποιούν στα εργο­στά­σιά τους κοκ­κο­ποι­η­μέ­νο σιδη­ρο­νι­κέ­λιο της ΛΑΡΚΟ.

Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε επτά νομούς της χώρας και απα­σχο­λεί 1.200 άμε­σα και 1.500 έμμε­σα εργαζόμενους.

Το σύνο­λο της παρα­γωγής της εται­ρί­ας, αντι­στοι­χεί περί­που στο 2% της παγκό­σμιας παρα­γω­γής και εξά­γε­ται με τη μορ­φή κρά­μα­τος σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου στις ευρω­παϊ­κές βιο­μη­χα­νί­ες ανο­ξεί­δω­του χάλυβα.

Η μονά­δα μεταλ­λουρ­γί­ας βρί­σκε­ται στη Λάρυ­μνα Φθιώ­τι­δος. Παράλ­λη­λα, το 2010 στο λιγνι­τω­ρυ­χείο Σερ­βί­ων της ΛΑΡΚΟ, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε παρα­γω­γή 570.000 τόνων λιγνί­τη-ξυλί­τη κυρί­ως για ιδιο­κα­τα­νά­λω­ση στο μεταλ­λουρ­γι­κό εργο­στά­σιο (ένα μικρό μέρος δια­τέ­θη­κε στη ΔΕΗ για παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος). Η στα­δια­κή αύξη­ση της τιμής του νικε­λί­ου, εξαι­τί­ας της αύξη­σης της ζήτη­σης προ­ϊ­ό­ντων ανο­ξεί­δω­του χάλυ­βα, έδω­σε ώθη­ση στην εται­ρία, η οποία αύ­ξησε τις πωλή­σεις της το 2010 κατά 10% σε σχέ­ση με το 2009.
Τα ενδει­κτι­κά απο­θέ­μα­τα νικε­λί­ου είναι 1,5 εκατ. τόνοι και η αξία τους 22,54 δισεκ. €.

Τα 4 εργο­στά­σια της Εται­ρεί­ας λει­τουρ­γούν 365 ημέ­ρες το χρόνο,όλο το 24ωρο.

Ο καθα­ρά εξα­γω­γι­κός χαρα­κτή­ρας της δρα­στη­ριό­τη­τας της εται­ρί­ας απο­φέ­ρει τα τελευ­ταία χρό­νια καθα­ρή ετή­σια συναλ­λαγ­μα­τι­κή εισ­ροή που κυμαί­νε­ται από 150 έως 830 εκατ. €, ανά­λο­γα με το ύψος της παρα­γω­γής της εται­ρί­ας σε νικέ­λιο, την τιμή του νικε­λί­ου στη διε­θνή αγο­ρά και την ισο­τι­μία €:USD . Η εισ­ροή αυτή απο­τε­λεί το 1,6–12,2% των Ελλη­νι­κών εξα­γω­γών και το 0,12–3,1% του Ακα­θά­ρι­στου Εθνι­κού Προ­ϊ­ό­ντος (οι πωλή­σεις νικε­λί­ου, εξα­γω­γές και Α.Ε.Π. κυμαί­νο­νται κάθε έτος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Το νικέ­λιο χρη­σι­μο­ποιεί­ται κυρί­ως στην παρα­γω­γή ανο­ξεί­δω­του χάλυ­βα μέσω του κρά­μα­τος του σιδη­ρο­νι­κέ­λιου (66%). Ωστό­σο, χρη­σι­μο­ποιεί­ται επί­σης στην παρα­γω­γή μη σιδη­ρού­χων κραμάτων(12%), ειδι­κών κρα­μά­των χάλυ­βα (5%), στην επι­με­τάλ­λω­ση (7%), στη χύτευ­ση των μετάλ­λων (3%) και στους συσσωρευτές(2%).

Το σιδη­ρο­νι­κέ­λιο χρη­σι­μο­ποιεί­ται πρω­τί­στως στην κατα­σκευή Ωστε­νι­τι­κών ανο­ξεί­δω­των χάλυ­βων (γνω­στών και ως σει­ρές 200 και 300). Αυτοί είναι μη μαγνη­τι­κοί και περιέ­χουν μετα­ξύ 8.5% και 25% νικέ­λιο, ενι­σχύ­ο­ντας την αντι­δια­βρω­τι­κή τους αντί­στα­ση. Είναι η πιο ευρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νη ομά­δα ανο­ξεί­δω­των χάλυ­βων, ανα­λο­γώ­ντας στο 70%-75% περί­που της παγκό­σμιας παρα­γω­γής. Οι Φερ­ρι­τι­κοί ανο­ξεί­δω­τοι χάλυ­βες (γνω­στοί και ως σει­ρά 400) δεν περιέ­χουν νικέλιο.

Σήμε­ρα, το σιδη­ρο­νι­κέ­λιο δια­δρα­μα­τί­ζει σημα­ντι­κό ρόλο σε όλες τις ανε­πτυγ­μέ­νες και ανα­πτυσ­σό­με­νες οικο­νο­μί­ες. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε μια πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών και τομείς: εφαρ­μο­σμέ­νη μηχα­νι­κή, μετα­φο­ρές, ηλε­κτρι­κά και ηλε­κτρο­νι­κά, κτί­ρια και κατα­σκευ­ές, μεταλ­λι­κά αντι­κεί­με­να, σωλή­νες και εξαρ­τή­μα­τα σωλήνων.

Επί­σης καθι­στά δυνα­τή την παρα­γω­γή πολύ χρή­σι­μων προ­ϊ­ό­ντων με ειδι­κές ιδιό­τη­τες- μαγνη­τι­κές, ηλε­κτρο­νι­κές, ελεγ­χό­με­νης δια­στο­λής, κατα­λυ­τι­κές και ιδιό­τη­τες σχε­τι­ζό­με­νες με την τεχνο­λο­γία των επα­να­φορ­τι­ζό­με­νων συσσωρευτών.

Το σιδη­ρο­νι­κέ­λιο συμ­βάλ­λει σε απο­δο­τι­κές τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, ασφα­λείς μετα­φο­ρές, απο­δο­τι­κή παρα­γω­γή πετρε­λαί­ου και βεν­ζί­νης, καθα­ρή και αξιό­πι­στη παρα­γω­γή ενέρ­γειας, υγιει­νο­λο­γι­κή κατερ­γα­σία τρο­φί­μων και ποτών, ασφα­λή και αξιό­πι­στο ιατρι­κό εξο­πλι­σμό, καθώς και σε εξο­πλι­σμό μειω­μέ­νων εκπο­μπών από συσκευ­ές έκπλυ­σης απα­ε­ρί­ων έως υβρι­δι­κά οχήματα.

Η χρή­ση του σιδη­ρο­νι­κέ­λιου είναι εξαι­ρε­τι­κά και­νο­τό­μος, ενώ η μεγά­λη του χρη­στι­κό­τη­τα αντι­σταθ­μί­ζει το σχε­τι­κά υψη­λό του κόστος. Με απο­δειγ­μέ­νη την και­νο­τό­μο πορεία του, το σιδη­ρο­νι­κέ­λιο θα δια­δρα­μα­τί­ζει έναν ακό­μα πιο σημα­ντι­κό ρόλο στις μελ­λο­ντι­κές κοι­νω­νί­ες από ότι σήμερα.

ΛΑΡΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Η τιμή του νικε­λί­ου και σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου ορί­ζε­ται καθη­με­ρι­νά από το Χρη­μα­τι­στή­ριο Αξιών Μεταλ­λευ­μά­των του Λονδίνου.

Μέχρι το 2010, λόγω της βιο­μη­χα­νι­κής επέ­κτα­σης η τιμή δια­μορ­φω­νό­ταν στα 20.000$ ο τόνος.

Από το 2010 και μετά ‚λόγω της κάμ­ψης της βιο­μη­χα­νι­κής επέκτασης,η τιμή έπε­σε στα 12.000$ ο τόνος. Το κόστος εξό­ρυ­ξης ενός τόνου στη ΛΑΡΚΟ υπο­λο­γί­ζε­ται γύρω στην τιμή της πώλη­σης. Ποιος όμως είναι αυτός,που ανα­γκά­ζει την Εται­ρεία, να που­λά­ει με την τιμή παρα­γω­γής, ενώ μπο­ρεί με μία κίνη­ση να ρίξει το κόστος παρα­γω­γής κατά 25% του­λά­χι­στον; Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις διά της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ που­λά στη ΛΑΡΚΟ το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα με τιμή 70 ευρώ/MWh όταν ο μέσος αντα­γω­νι­στής της ΛΑΡΚΟ στην παγκό­σμια αγο­ρά πλη­ρώ­νει 25–30 ευρώ/MWh! Με κατα­νά­λω­ση 1,1 εκατ. μεγα­βα­τω­ρών η υπερ­χρέ­ω­ση εις βάρος της ΛΑΡΚΟ αγγί­ζει τα 50 εκατ. δολά­ρια τον χρόνο.

Δηλα­δή οι κυβερ­νή­σεις διά του κρα­τι­κού management της ΔΕΗ, αντί να που­λούν το ρεύ­μα φθη­νά σε μία Δημό­σια Εξα­γω­γι­κή Επι­χεί­ρη­ση, που είναι ο ΠΡΩΤΟΣ παρα­γω­γός νικε­λί­ου και σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου στην Ευρώ­πη και μέσα στους 5 πρώ­τους ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, για να είναι υπερ­κερ­δο­φό­ρος και τα έσο­δα να πάνε στα κρα­τι­κά ταμεία, που­λά πανά­κρι­βα το ρεύ­μα, σε αντί­θε­ση με ΙΔΙΩΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ, όπου, αν και της χρω­στούν εκ. ευρώ, φρο­ντί­ζει να τους “εξυ­πη­ρε­τεί”.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ανα­πλ. Υπ.Οικονομικών αλλά και όλο το κυβερ­νη­τι­κό επι­τε­λείο, είναι σαφείς. Οι Δημό­σιες Επι­χει­ρή­σεις (και η ΛΑΡΚΟ) θα συνε­χί­σουν να εκχω­ρού­νται στο ΤΑΙΠΕΔ κατά τις δια­τά­ξεις του Νόμου 3986/2011. Βεβαί­ως εδώ έχου­με και τις δηλώ­σεις της κας Νάντιας Βαλα­βά­νη αναπλ.Υπ.Οικ., η οποία θέλει να που­λά και να παρα­χω­ρεί Δημό­σιες Επι­χει­ρή­σεις σε Ιδιω­τι­κά Συμ­φέ­ρο­ντα, για να καλύ­πτει τις “τρύ­πες” των ασφα­λι­στι­κών ταμείων.

Να αυξή­σει τις εισφο­ρές στις πολυ­ε­θνι­κές και στις Α.Ε. άνω ενός ορι­σμέ­νου τζί­ρου ετησίως,ώστε να αυξη­θούν τα έσο­δα των Ταμεί­ων, φυσι­κά δεν το σκέ­φτη­κε η “αρι­στε­ρή” κα Βαλα­βά­νη. Όπως φυσι­κά και δεν σκέ­φτη­καν να φορο­λο­γή­σουν το τρα­πε­ζι­κό-εφο­πλι­στι­κό-βιο­μη­χα­νι­κό κεφά­λαιο ούτε με +1%, αλλά βαφτί­ζουν “πατριω­τι­κό καθή­κον” τη φορο­λη­στεία εις βάρος των εργα­ζο­μέ­νων, για να “σωθεί η Πατρίδα”.

Η “πατρί­δα” και η παρ­τί­δα των ανω­τέ­ρω προ­στα­τών και προ­στα­τευο­μέ­νων τους, μάλ­λον εννοούν.

Η ιστο­ρία της ΛΑΡΚΟ κατα­δει­κνύ­ει, ότι μία Δημό­σια Επι­χεί­ρη­ση, η οποία έχει τη δυνα­τό­τη­τα να απο­δώ­σει Δισ­σε­κα­το­μύ­ρια στα κρα­τι­κά ταμεία, τα οποία θα χρη­μα­το­δο­τή­σουν τις ανά­γκες του Λαού και την παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξη προς όφε­λός του, πολε­μά­ται από το ίδιο το ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο κρά­τος με σκο­πό να εκχω­ρη­θει σε ιδιω­τι­κά συμφέροντα.

Όποια δια­χεί­ρη­ση και να υφί­στα­ται, είτε κεντρο­δε­ξιά είτε κεντρο­α­ρι­στε­ρή, αυτό το παι­χνί­δι ευνο­εί μόνο μία τάξη.

Αυτήν, που θα αγο­ρά­σει και τη ΛΑΡΚΟ, για να καρ­πω­θεί την παρα­γω­γή και τα κέρ­δη της και την ίδια στιγ­μή οι πολι­τι­κοί ταγοί της, θα πωλούν στον Λαό “αρι­στε­ρά” ή δεξιά πυρο­τε­χνή­μα­τα, περί “σωτή­ρων” και “εθνι­κών προσπαθειών”.

Για να δικαιω­θεί μάλ­λον για ακό­μη μία φορά η ρήση του Λένιν “H πολι­τι­κή είναι συμπυ­κνω­μέ­νη έκφρα­ση της οικο­νο­μί­ας. Εκφρά­ζει δηλα­δή με γενι­κό τρό­πο ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που συγκρο­τού­νται στην οικο­νο­μι­κή βάση της κοι­νω­νί­ας και κυρί­ως στις σχέ­σεις παραγωγής”.

Και πιο απλά “Λοι­πόν, πώς τα περ­νά­τε κύριοι στον καπιταλισμό;”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο