Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

Δελ­τίο τύπου

Ο Σύλ­λο­γος Εργα­τι­κής & Λαϊ­κής Επι­μόρ­φω­σης απευ­θύ­νε­ται σε ενδια­φε­ρό­με­νους κάθε ηλι­κί­ας και μορ­φω­τι­κού επι­πέ­δου, οι οποί­οι επι­θυ­μούν να μελε­τή­σουν, ιδιαί­τε­ρα, θέμα­τα  Φιλο­σο­φί­ας, Ιστο­ρί­ας και Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας, με εκλαϊ­κευ­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό τρό­πο, μέσα από σεμι­νά­ρια που οργα­νώ­νο­νται γι’ αυτό το σκοπό.

Τα σεμι­νά­ρια είναι δωρε­άν μόνο για τα μέλη του Συλ­λό­γου, ενώ όλες οι υπό­λοι­πες επι­στη­μο­νι­κές και πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (δια­λέ­ξεις, παρου­σιά­σεις βιβλί­ων, φιλο­λο­γι­κές βρα­διές κ.ο.κ.) θα έχουν ελεύ­θε­ρη είσο­δο για το κοινό.

Τα σεμι­νά­ρια θα πραγ­μα­το­ποιού­νται στο ισό­γειο του  πολυ­χώ­ρου Ash in Art, Καλ­λιρ­ρό­ης και Ηρα­κλέ­ους 10, πολύ κοντά στο μετρό «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ», Κυρια­κές, 18.00–20.30΄.

Το πρώ­το σεμι­νά­ριο «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» αρχί­ζει την Κυρια­κή, 22 Οκτω­βρί­ου 2017, ώρα 18.00. Ζητή­στε πλη­ρο­φο­ρί­ες και δηλώ­στε συμ­με­το­χή στα τηλ. 6936090112 και στην ιστο­σε­λί­δα μας: sele1.webnode.gr, το αργό­τε­ρο μέχρι 20 Οκτω­βρί­ου.  Θέσεις περιο­ρι­σμέ­νες. Θα κρα­τη­θεί σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας. Εφό­σον υπάρ­χουν κενές θέσεις, είναι δυνα­τό να γίνουν εγγρα­φές και πριν από την ώρα έναρ­ξης του σεμιναρίου,.

Αθή­να, 28.9.2017                                                                           ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μαρξιστική προσέγγιση»

Με αυτό το σεμι­νά­ριο θα προ­σπα­θή­σου­με να εισα­γά­γου­με το σπου­δα­στή στις βασι­κές και πιο θεμε­λιώ­δεις έννοιες της Μαρ­ξι­στι­κής Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας,  οι οποί­ες δε διδά­σκο­νται στα Λύκεια και στα Πανε­πι­στή­μια της χώρας μας. Με τον τρό­πο αυτό ευελ­πι­στού­με να συμπλη­ρώ­σου­με το τερά­στιο κενό που παρου­σιά­ζει το εκπαι­δευ­τι­κό μας σύστη­μα στα θέμα­τα της Οικονομίας.

Ο σπου­δα­στής ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τον κύκλο μαθη­μά­των του σεμι­να­ρί­ου, θα έχει κατα­φέ­ρει να «τακτο­ποι­ή­σει» τις σχε­τι­κές γνώ­σεις και να δημιουρ­γή­σει ένα απα­ραί­τη­το σκα­λο­πά­τι για να προ­χω­ρή­σει αργό­τε­ρα σε μια πιο βαθύ­τε­ρη προ­σέγ­γι­ση της οικο­νο­μι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που παραγωγής.

Ως βάση για τα μαθή­μα­τα του σεμι­να­ρί­ου μας, θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με το βιβλίο του Λ. ΣΕΓΚΑΛ, «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή, 2016. Η εγχει­ρι­δια­κή μορ­φή του βιβλί­ου και ο κατα­νοη­τός τρό­πος γρα­φής του συγ­γρα­φέα, θεω­ρού­με ότι θα βοη­θή­σει τον κάθε φοι­τη­τή ή εργα­ζό­με­νο, που θα απο­φα­σί­σει να βελ­τιώ­σει το γνω­στι­κό του επίπεδο.

Ειση­γη­τής: Βεντού­ρας Γιάν­νης, οικονομολόγος-συγγραφέας

Το Πρό­γραμ­μα των μαθη­μά­των θα έχει ως εξής:

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

1.      Κυρια­κή, 22 Οκτω­βρί­ου 2017, ώρα 18.00΄-20.30΄

α) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σύντο­μη ανα­φο­ρά στην ιστο­ρία των οικο­νο­μι­κών συστημάτων

β) Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

Εμπό­ρευ­μα, η Αξία, Οι αστι­κές θεωρίες

2.      Κυρια­κή, 12 Νοεμ­βρί­ου 2017, ώρα 18.00΄-20.30΄

α) ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Οι λει­τουρ­γί­ες του χρή­μα­τος, χαρ­το­νό­μι­σμα, πληθωρισμός

β) ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Η βασι­κή αντί­θε­ση του καπι­τα­λι­σμού, η υπε­ρα­ξία, οι αστι­κές θεωρίες

3.      Κυρια­κή,   3 Δεκεμ­βρί­ου 2017, ώρα 18.00΄-20.30΄

α) Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ουσία του μισθού εργα­σί­ας, το ωρο­μί­σθιο, ο μισθός με το κομμάτι

β) Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Απλή & διευ­ρυ­μέ­νη ανα­πα­ρα­γω­γή, η εξα­θλί­ω­ση της εργα­τι­κής τάξης

4.      Κυρια­κή,   14 Ιανουα­ρί­ου 2018, ώρα 18.00΄-20.30΄

Θα γίνουν παρου­σιά­σεις εργα­σιών από τους σπου­δα­στές στα θέμα­τα του Α΄ κύκλου

Β΄  ΚΥΚΛΟΣ

5.      Κυρια­κή,  4 Φεβρουα­ρί­ου 2018, ώρα 18.00΄-20.30΄

α) ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ποσο­στό κέρ­δους, εμπο­ρι­κό κέρ­δος, τόκος, γαιοπρόσοδος

β) Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία της γης, οι μορ­φές εκμε­τάλ­λευ­σης των αγροτών

6.      Κυρια­κή, 25  Φεβρουα­ρί­ου 2018, ώρα 18.00΄-20.30΄

α) ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Δημιουρ­γία και σημα­σία των κρί­σε­ων, οι αστι­κές θεωρίες

β) Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πώς ανα­πα­ρά­γε­ται το κοι­νω­νι­κό κεφά­λαιο, Άνταμ Σμιθ, Μαρξ

7.      Κυρια­κή, 18 Μαρ­τί­ου 2018, ώρα 18.00΄-20.30΄

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ και ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Συγκέ­ντρω­ση κεφα­λαί­ου, εξα­γω­γή κεφα­λαί­ου, μοί­ρα­σμα αγο­ρών, αποι­κί­ες, ανι­σό­με­τρη ανά­πτυ­ξη, διε­θνής ανταγωνισμός

8.      Κυρια­κή,  15 Απρι­λί­ου 2018, ώρα 18.00΄-20.30΄

Θα γίνουν παρου­σιά­σεις εργα­σιών από τους σπου­δα­στές στα θέμα­τα του Β΄ κύκλου

 

Σημαντικά:

1.      Εγγρα­φές στο τηλέ­φω­νο: 693 609 0112,  Μαυ­ρέα Γεωργία

2.      Τα μαθή­μα­τα θα διε­ξα­χθούν στη διεύ­θυν­ση: Ηρα­κλέ­ους 10 και Καλ­λιρ­ρό­ης, Αθή­να, απέ­να­ντι από τη στά­ση του μετρό: «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ».

3.      Οι σπου­δα­στές οφεί­λουν να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται, μελε­τώ­ντας τα αντί­στοι­χα κεφά­λαια του βιβλί­ου, ώστε ο χρό­νος του μαθή­μα­τος να είναι πιο εποικοδομητικός.

4.      Στο διά­στη­μα που μεσο­λα­βεί πριν από το μάθη­μα, οι σπου­δα­στές μπο­ρούν να στέλ­νουν τις ερω­τή­σεις που θα έχουν, στη διεύθυνση:

[email protected]

5.      Σε κάθε μάθη­μα θα δίνε­ται ένας αριθ­μός ερω­τή­σε­ων, οι οποί­ες θα πρέ­πει να απα­ντη­θούν από τους σπου­δα­στές στο τέλος του κάθε κύκλου.

6.      Τα  μαθή­μα­τα απευ­θύ­νο­νται μόνο στα μέλη του συλ­λό­γου και είναι δωρε­άν. Τα μέλη πλη­ρώ­νουν ετή­σια συν­δρο­μή 15 ευρώ και 5 ευρώ για την αρχι­κή εγγρα­φή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο