Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λειτουργεί επιτροπή ΠΑΜΕ για τον συντονισμό της δράσης: «μπορούμε να μην χάσουμε τα σπίτια μας»

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπη­ρε­τεί με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο τα συμ­φέ­ρο­ντα των τρα­πε­ζι­τών και δεν το κρύ­βει. Οι ηλε­κτρο­νι­κοί πλει­στη­ρια­σμοί εργα­τι­κών-λαϊ­κών κατοι­κιών θέλουν για φέτος να φτά­σουν τις 10.000. Έχουν νομο­θε­τή­σει οι πλει­στη­ρια­σμοί κατοι­κιών πχ από τα Γιάν­νε­να να γίνο­νται στην Αθή­να ή αλλού, για να μην βρί­σκουν αντί­στα­ση από την φυσι­κή παρου­σία του οφει­λέ­τη. Έχουν προ­χω­ρή­σει και σε μία άθλια από­φα­ση με την οποία, οφει­λέ­της που το σπί­τι του βγή­κε σε πλει­στη­ρια­σμό το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, αλλά δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε για οποιον­δή­πο­τε λόγο (πχ απο­χή συμ­βο­λαιο­γρά­φων, κινη­το­ποί­η­σες κλπ) να μην ενη­με­ρώ­νε­ται εκ νέου για το πότε θα βγει το σπί­τι του σε πλει­στη­ρια­σμό. Είναι μία ακό­μη πρό­κλη­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που κρυμ­μέ­νοι πίσω από τα ηλε­κτρο­νι­κά μέσα αρπά­ζουν τον ιδρώ­τα του λαού και μάλι­στα εν αγνοία του.

Την ίδια ώρα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται οι καταγ­γε­λί­ες εργα­ζο­μέ­νων, συντα­ξιού­χων για κατα­σχέ­σεις λογα­ρια­σμών, ακό­μα και σε περι­πτώ­σεις όπου έχουν δηλω­θεί ως ακατάσχετοι.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σπέρ­νει ανέ­μους και θα θερί­σει θύελ­λες. Η οργή που συσ­σω­ρεύ­ε­ται στην κοι­νω­νία πρέ­πει να γίνει οργά­νω­ση, αγώ­νας, κινη­το­ποί­η­ση για να βάλει στο γύψο όλα τα αντερ­γα­τι­κά νομο­θε­τή­μα­τα που πέρα­σαν σαν θηλιά στον σβέρ­κο του λαού και όλους όσους τα εφάρμοσαν.

Στην επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης-μονο­πω­λια­κών ομί­λων, η οποία θα εντα­θεί το επό­με­νο διά­στη­μα, καλού­με την εργα­τι­κή τάξη, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να μαζι­κο­ποι­ή­σουν τις γραμ­μές των συν­δι­κά­των, των λαϊ­κών επι­τρο­πών, να γίνει πρά­ξη το «όλοι για έναν και ένας για όλους». Μέσα από την μαζι­κή συμ­με­το­χή και οργά­νω­ση μπο­ρού­με να μην χάσου­με τα σπί­τια μας. Στα πλαί­σια αυτά λει­τουρ­γεί στο ΠΑΜΕ επι­τρο­πή για τους πλει­στη­ρια­σμούς, κάθε Δευ­τέ­ρα 6μμ με 8μμ για τον συντο­νι­σμό της δρά­σης. Στην ίδια κατεύ­θυν­ση λει­τουρ­γούν σωμα­τεία και λαϊ­κές επι­τρο­πές για την έκφρα­ση ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης στην προ­στα­σία της λαϊ­κής κατοικίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο