Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (φυσικά, όχι για σένα)

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

Η υψη­λή προ­στα­σία της «αρι­στε­ρής» κυβέρ­νη­σης στην avant guarde του κεφα­λαί­ου και το κυνη­γη­τό των πληβείων.

«Οποιος δεν μπει σε ρύθμιση,να περι­μέ­νει έφο­δο της Εφο­ρί­ας στο σπί­τι του».

Νάντια Βαλα­βά­νη, Αναπλ.Υπ. Οικ κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛΛ.

Η «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση που μας προ­έ­κυ­ψε μετά τις εκλο­γές της 25ης Ιανουα­ρί­ου, χρη­σι­μο­ποιεί ως επι­κοι­νω­νια­κό τέχνα­σμα, την «ασφυ­ξία ρευ­στό­τη­τας», παράλ­λη­λα με τις απει­λές στα λαϊ­κά στρώμ­μα­τα, ότι όποιος οφεί­λει στο Δημό­σιο (αυτή τη στιγ­μή είναι περί­που 4.000.000 ΑΦΜ με ύψος ληξι­προ­θέ­σμων να προ­σεγ­γί­ζει τα 80 δις. Ευρώ), θα υπο­μεί­νει τις συνέ­πειες της «αρι­στε­ρής κυβέρνησης».

Κατ΄ουσίαν, η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, απει­λεί με κυρώ­σεις, όσους δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τις οφει­λές τους, βάσει της φορο­λο­γι­κής νομο­θε­σί­ας των ετών 2010–2015, που η ίδια πριν 40 ημέ­ρες κατη­γο­ρού­σε ως «μνη­μο­νια­κή», «φορο­λη­στρι­κή», «εξο­ντω­τι­κή».

Τώρα όμως, το ίδιο κόμ­μα, όχι μόνο ενα­γκα­λί­ζε­ται την φορο­λο­γι­κή στρα­τη­γι­κή των «μνη­μο­νια­κών» κυβερ­νή­σε­ων Παπαν­δρέ­ου – Παπα­δή­μου — Σαμαρά/Βενιζέλου, αλλά και απει­λεί, όσους δεν συμ­μορ­φω­θούν με κυρώσεις.

Ας δού­με, όμως τελι­κώς, πού βρί­σκε­ται ο αφο­ρο­λό­γη­τος πλού­τος, ποιους προ­στα­τεύ­ει η κυβέρ­νη­ση και για ποιους λογους επι­δί­δε­ται στο κυνή­γι των, ακό­μα και ψηφο­φό­ρων της, που πίστε­ψαν την 25η Ιανουα­ρί­ου, ότι αυτή ίσως η κυβερ­νη­ση, μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει, ως ένα βαθ­μό προς όφε­λός τους.

ΦΟΡΟΚΥΝΗΓΗΤΟ ΣΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ

Η κυβέρ­νη­ση δια­τη­ρεί όλο το νομι­κό φορο­λο­γι­κό οπλο­στά­σιο των κυβερ­νή­σε­ων 2010–2015 και βάσει αυτού, απο­φα­σί­ζει να κινη­θεί στην είσπρα­ξη ληξι­προ­θέ­σμων φόρων, που επε­βλή­θη­σαν την προη­γού­με­νη πενταετία.

Σε ποιους όμως επι­δρά­μει η κυβέρνηση;

Σύμ­φω­να με μελέ­τη του γερ­μα­νι­κού Ιδρύ­μα­τος Hans Bockler του Μαρ­τί­ου 2015, όπου ανα­λύ­θη­καν στοι­χεία από 260.000 ελλη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά, προ­έ­κυ­ψαν τα παρα­κά­τω συμπεράσματα:

«Iδιαί­τε­ρα επι­βα­ρυ­μέ­να παρου­σιά­ζο­νται, σύμ­φω­να με την έρευ­να, τα μεσαία και χαμη­λά εισο­δή­μα­τα, τα οποία ανα­γκά­στη­καν να σηκώ­σουν το μεγα­λύ­τε­ρο φορο­λο­γι­κό βάρος κατά την περί­ο­δο της κρί­σης. Ειδι­κό­τε­ρα, τα χαμη­λό­τε­ρα στρώ­μα­τα ανα­γκά­στη­καν να υπο­στούν φορο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις που αυξή­θη­καν έως και 337% σε σχέ­ση με το παρελ­θόν. Αντί­θε­τα, τα ανώ­τε­ρα οικο­νο­μι­κά στρώ­μα­τα υπέ­στη­σαν περαι­τέ­ρω επι­βα­ρύν­σεις της τάξε­ως μόλις του 9%. Σε από­λυ­τους αριθ­μούς, αν και η φορο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση στα μη προ­νο­μιού­χα νοι­κο­κυ­ριά αυξή­θη­κε μόνο κατά κάποιες εκα­το­ντά­δες ευρώ, εντού­τοις συνο­δεύ­τη­κε από τις μαζι­κές μειώ­σεις σε μισθούς αλλά και την αύξη­ση της ανεργίας.

Η έρευ­να πηγαί­νει όμως και ένα βήμα παρα­πέ­ρα, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι οι περι­κο­πές που επι­βλή­θη­καν ήταν πολύ πιο εκτε­τα­μέ­νες από ό,τι χρεια­ζό­ταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για την τόνω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας σε διε­θνές επίπεδο. 

Η έρευ­να ανα­φέ­ρει επί­σης ότι το 2012 ένα στα τρία ελλη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά έπρε­πε να αντε­πε­ξέλ­θει στις οικο­νο­μι­κές του υπο­χρε­ώ­σεις με ετή­σιο εισό­δη­μα περί τα 7.000 ευρώ. Εντύ­πω­ση, τέλος, προ­κα­λεί το γεγο­νός ότι τα μη προ­νο­μιού­χα νοι­κο­κυ­ριά έχα­σαν μέσα στην κρί­ση το 86% του συνο­λι­κού τους εισο­δή­μα­τος, ενώ οι πιο εύπο­ρες οικο­γέ­νειες μόλις το 16% με 20%.»

Από την έρευ­να προκύπτει,ότι οι φτω­χοί απώ­λε­σαν συνο­λι­κά το 86%!!! Του συνο­λι­κού εισο­δή­μα­τος τους μέσω φορο­λό­γη­σης, ανερ­γί­ας, αύξη­σης δαπα­νών, μεί­ω­σης μισθών ‚ενώ τα πλού­σια στρώ­μα­τα απώ­λε­σαν το 1/5 από τις απώ­λειες των φτω­χών τμη­μά­των του πληθυσμού.

Έλα­βε κάποια φορο­λο­γι­κή ελά­φρυν­ση η κυβέρ­νη­ση, για αυτά τα στρώ­μα­τα; ΟΧΙ.

Απλώς θα τους μοι­ρά­σει – κάπο­τε — το φοβε­ρό ποσό των 200 εκ. ευρώ (αντι­με­τώ­πι­ση «ανθρω­πι­στι­κής» κρί­σης) και παραλ­λή­λως θα τους ζητά να πλη­ρώ­σουν τους φόρους της προη­γού­με­νης πεντα­ε­τί­ας συν τους δικούς της.

Έλα­βε η κυβέρ­νη­ση κάποια νομο­θε­τι­κή φορο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση των πλου­σί­ων στρωμ­μά­των; Επί­σης ΟΧΙ.

Δια­τη­ρεί την προ­τέ­ρα κατάσταση,αλλά σε αυτούς δεν θα μοι­ρά­σει και τα 200 εκ.…

Είναι κι αυτό μία επιβάρυνση…

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μήπως η κυβέρ­νη­ση της «αρι­στε­ράς», απο­φά­σι­σε να αυξή­σει τους φορο­λο­γι­κούς συντε­λε­στές στις ανω­τέ­ρω εταιρείες;Φυσικά ΟΧΙ.

Συχνά επι­κα­λού­νται το επι­χεί­ρη­μα» μα αυτές οι εται­ρεί­ες έχουν πλη­γεί από την κρί­ση»… Ας δού­με λοι­πόν, πόσο αυτές οι Εται­ρεί­ες έχουν πλη­γεί από την κρίση.

Ετή­σια αύξη­ση κατά 102,8% των κερ­δών EBITDA και μεί­ω­ση κατά 4,5% του κύκλου εργα­σιών τους κατέ­γρα­ψαν το 2013 οι 500 πιο κερ­δο­φό­ρες επι­χει­ρή­σεις στην Ελλά­δα σύμ­φω­να με την έκδο­ση της ICAP Business Leaders in Greece που βασί­ζε­ται στους δημο­σιευ­μέ­νους ισο­λο­γι­σμούς για τη χρή­ση 2013.

Όπως σημειώ­νει η ICAP, μετά από έξι χρό­νια βαθιάς ύφε­σης, η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία βρί­σκε­ται σήμε­ρα σε μια σημα­ντι­κή καμπή με τις υφε­σια­κές πιέ­σεις να εμφα­νί­ζουν τάσεις απο­κλι­μά­κω­σης. Η βαθιά και παρα­τε­τα­μέ­νη οικο­νο­μι­κή κρί­ση των τελευ­ταί­ων ετών έπλη­ξε το σύνο­λο της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στην Ελλά­δα, η δε κερ­δο­φο­ρία του ιδιω­τι­κού τομέα έχει δεχθεί βαριά πλήγ­μα­τα, σε όλους τους επι­μέ­ρους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς κλά­δους. Το τρέ­χον έτος υπήρ­ξαν σημα­ντι­κές βελ­τιώ­σεις στα δημο­σιο­νο­μι­κά μεγέ­θη, όμως στο μέτω­πο της πραγ­μα­τι­κής οικο­νο­μί­ας, αν και υπάρ­χουν κάποιες θετι­κές εξε­λί­ξεις, ωστό­σο οι δυσκο­λί­ες είναι ακό­μη υπαρ­κτές και έντονες.

Σε ένα επι­χει­ρη­μα­τι­κό περι­βάλ­λον, τονί­ζουν οι συντά­κτες της έκδο­σης, η συμ­με­το­χή των 500 επι­χει­ρή­σε­ων της παρού­σας κατά­τα­ξης στα συνο­λι­κά μεγέ­θη των ελλη­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων το 2013 ήταν εντυ­πω­σια­κή. Οι επι­χει­ρή­σεις αυτές, αν και μεί­ω­σαν τον κύκλο εργα­σιών τους, ωστό­σο βελ­τί­ω­σαν εντυ­πω­σια­κά την κερ­δο­φο­ρία τους.

Ειδι­κό­τε­ρα:

• Κάλυ­ψαν με τον κύκλο εργα­σιών τους ποσο­στό 50% του συνο­λι­κού κύκλου εργα­σιών όλων των εται­ρειών με δια­θέ­σι­μους ισολογισμούς

  • Εμφά­νι­σαν κέρ­δη EBITDA της τάξης των €13,2 δισ., πολ­λα­πλά­σια των αντί­στοι­χων κερ­δών EBITDA του συνό­λου των επι­χει­ρή­σε­ων, τα οποία δια­μορ­φώ­θη­καν τελι­κά σε €10,2 δισ.,
  • Εμφά­νι­σαν συνο­λι­κά κέρ­δη προ φόρου της τάξης των €7,6 δισ. το 2013, ενώ το τελι­κό καθα­ρό απο­τέ­λε­σμα του συνό­λου των εται­ρειών ήταν (για τέταρ­τη χρο­νιά) ζημιο­γό­νο, με ζημί­ες της τάξης των €1,3 δισ.

Ανα­φο­ρι­κά με τη σύν­θε­ση της ομά­δας των 500 πλέ­ον κερ­δο­φό­ρων ελλη­νι­κών εται­ρειών (βάσει κερ­δών EBITDA του έτους 2013), σημειώ­νε­ται ότι 129 εται­ρεί­ες της περ­σι­νής κατά­τα­ξης δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στη νέα κατά­τα­ξη και αντι­κα­θι­στώ­νται από άλλες επι­χει­ρή­σεις. Από τις επι­χει­ρή­σεις που «βγή­καν εκτός» κατά­τα­ξης το τελευ­ταίο έτος, 23 εται­ρεί­ες εμφά­νι­σαν ζημιο­γό­να απο­τε­λέ­σμα­τα (αρνη­τι­κά κέρ­δη EBITDA) το 2013, ενώ οι λοι­πές είτε είχαν αντί­στοι­χα κέρ­δη μικρό­τε­ρα του κατώ­τα­του ορί­ου, είτε δεν δημο­σί­ευ­σαν ισο­λο­γι­σμό ή τέλος κάποιες συγ­χω­νεύ­θη­καν (11) ή διέ­κο­ψαν τη λει­τουρ­γία τους (4) το τελευ­ταίο έτος. Τέλος, επι­ση­μαί­νε­ται ότι από τις 500 πιο κερ­δο­φό­ρες εται­ρεί­ες του 2013, μόνο 62 εται­ρεί­ες είναι εισηγ­μέ­νες στο Χ.Α.

Εικό­να βελ­τί­ω­σης μετα­ξύ χρή­σης 2012 και 2013

Συγκρί­νο­ντας τα βασι­κά οικο­νο­μι­κά μεγέ­θη των 500 εται­ρειών της κατά­τα­ξης του 2013 σε σχέ­ση με τα αντί­στοι­χα μεγέ­θη των ίδιων εται­ρειών το 2012, προ­κύ­πτει σαφώς εικό­να βελ­τί­ω­σης. Κατ΄ αρχήν, σημειώ­νει η ICAP, παρά τις δυσχέ­ρειες και το αστα­θές περι­βάλ­λον του προη­γου­μέ­νου έτους, τα συνο­λι­κά κέρ­δη EBITDA των 500 επι­χει­ρή­σε­ων υπερ­δι­πλα­σιά­στη­καν το 2013 (αύξη­ση κατά 120,8%). Περαι­τέ­ρω, οι συγκε­κρι­μέ­νες εται­ρεί­ες εμφά­νι­σαν προ φόρου κέρ­δη ύψους €7,62 δισ. το 2013, ένα­ντι ζημιών που είχαν κατα­γρά­ψει το προη­γού­με­νο έτος. Στο σημείο αυτό θα πρέ­πει να επι­ση­μαν­θεί η πολύ υψη­λή συμ­με­το­χή του τρα­πε­ζι­κού τομέα στα συνο­λι­κά κέρ­δη. Ειδι­κό­τε­ρα, το 52% των συνο­λι­κών κερ­δών προ φόρου και το 31% των συνο­λι­κών κερ­δών EBITDA των 500 πιο κερ­δο­φό­ρων επι­χει­ρή­σε­ων προ­έρ­χε­ται από δύο μόνον τρά­πε­ζες, την Alpha Bank AE και την Πει­ραιώς Τρά­πε­ζα ΑΕ, οι οποί­ες από κοι­νού εμφά­νι­σαν κέρ­δη EBITDA ύψους € 4,1 δισ. και κέρ­δη προ φόρου € 3,9 δισ., τα οποία δια­μορ­φώ­θη­καν σε μεγά­λο βαθ­μό από την ενσω­μά­τω­ση του οφέ­λους που προ­έ­κυ­ψε από την αρνη­τι­κή υπε­ρα­ξία των εξα­γο­ρών τους. Εξαι­ρου­μέ­νων των δύο τρα­πε­ζών τα συνο­λι­κά κέρ­δη EBITDA των υπο­λοί­πων επι­χει­ρή­σε­ων δια­μορ­φώ­νο­νται σε € 9,2 δισ. το 2013, εμφα­νί­ζο­ντας αύξη­ση κατά 5,0% σε σχέ­ση με το 2012, ενώ πολύ σημα­ντι­κή είναι η αύξη­ση που παρου­σιά­ζε­ται στα προ φόρου κέρ­δη (κατά 75,3%).

Με βάση το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα του 2013, από τις 500 εται­ρεί­ες το 83% ήταν κερ­δο­φό­ρες (415), ενώ οι λοι­πές ήταν ζημιο­γό­νες. Οι 500 εται­ρεί­ες της κατά­τα­ξης συνο­λι­κά εμφά­νι­σαν σημα­ντι­κή αύξη­ση των ιδί­ων κεφα­λαί­ων τους κατά € 20,5 δισ. το 2013/12, εκ των οποί­ων τα € 15,4 δισ. (75,1%) προ­ήλ­θαν από την αύξη­ση των ιδί­ων κεφα­λαί­ων των δύο τρα­πε­ζών (Alpha Bank AE και Πει­ραιώς Τρά­πε­ζα ΑΕ). Τέλος, μεί­ω­ση κατά 4,5% κατα­γρά­φει ο κύκλος εργα­σιών τους.

Πίνα­κας 1.Μεταβολές Βασι­κών Μεγε­θών των 500 Πλέ­ον Κερ­δο­φό­ρων Εταιρειών(ποσά σε χιλ. €)
Μεγέ­θη Εταιρειών 2013 2012 Μετα­βο­λή %
Σύνο­λο κύκλου εργασιών 82.358.860 86.216.384 -4,5
Σύνο­λο κερ­δών EBITDA 13.253.495* 6.002.089 120,8
Σύνο­λο κερ­δών προ φόρων 7.615.639** -772.146 -
Σύνο­λο ιδί­ων κεφαλαίων 63.333.567 42.858.689 47,8

Σχε­τι­κά με την εξέ­λι­ξη της κερ­δο­φο­ρί­ας για το σύνο­λο των ελλη­νι­κών εται­ρειών, δια­πι­στώ­νε­ται μεν ότι τα συνο­λι­κά κέρ­δη EBITDA αυξή­θη­καν κατά περί­που €9,8 δισ., ωστό­σο το τελι­κό τους καθα­ρό απο­τέ­λε­σμα παρέ­μει­νε ζημιο­γό­νο και το 2013 , με εμφα­νή όμως μεί­ω­ση των ζημιών σε σχέ­ση με το προη­γού­με­νο έτος. Με βάση τα μεγέ­θη 19.744 εται­ρειών για τις οποί­ες υπήρ­χαν δια­θέ­σι­μοι ισο­λο­γι­σμοί κατά τη σύντα­ξη του κει­μέ­νου, τα συνο­λι­κά κέρ­δη EBITDA ανήλ­θαν σε €10,2 δισ. περί­που, ενώ το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα ήταν ζημιο­γό­νο, με ζημί­ες ύψους €1,3 δισ. το 2013, ένα­ντι αντί­στοι­χων ζημιών €14,0 δισ. το 2012.

Κατα­νο­μή εται­ρειών και κερ­δών ανά τομέα

Σχε­τι­κά με τις εται­ρεί­ες που συγκρο­τούν τον κατά­λο­γο των top 500 εται­ρειών βάσει EBITDA, επε­κρά­τη­σε ο τομέ­ας της Βιο­μη­χα­νί­ας με συμ­με­το­χή 164 εται­ρειών (ποσο­στό 32,8%). Ακο­λου­θεί ο τομέ­ας των «Λοι­πών Υπη­ρε­σιών» (πλην Του­ρι­σμού, Ασφα­λειών και Τρα­πε­ζών-Factoring) με 142 επι­χει­ρή­σεις (ποσο­στό 28,4%), στη συνέ­χεια δε το Εμπό­ριο, η συμ­με­το­χή του οποί­ου όμως ανήλ­θε το 2013 σε 108 εται­ρεί­ες (21,6%).

Στις επό­με­νες θέσεις βρί­σκο­νται κατά σει­ρά οι τομείς του Του­ρι­σμού, των Ασφα­λειών και των Τρα­πε­ζών-Εται­ρειών Factoring.

Όσον αφο­ρά το κύριο κρι­τή­ριο της κατά­τα­ξης την κερ­δο­φο­ρία, ο τομέ­ας των Τρα­πε­ζών-Εται­ρειών Factoring με τρεις Τρά­πε­ζες και τρεις εται­ρεί­ες Factoring πέρα­σε στην κορυ­φή, το δε μερί­διό του στα κέρ­δη EBITDA ανήλ­θε σε 37,3% το 2013. Ο ίδιος μάλι­στα τομέ­ας ανα­δεί­χθη­κε κορυ­φαί­ος όσον αφο­ρά και τη συμ­με­το­χή του στα συνο­λι­κά κέρ­δη προ φόρου, με μερί­διο 63,2%. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι από κοι­νού οι δύο τρά­πε­ζες Alpha Bank AE και Πει­ραιώς Τρά­πε­ζα ΑΕ κατέ­λα­βαν το 82% τόσο στα κέρ­δη EBITDA όσο και στα κέρ­δη προ φόρου του εν λόγω τομέα.

Πίνα­κας 2.Τομεακή Κατα­νο­μή Εται­ρειών — Βασι­κών Μεγε­θών των 500 Πλέ­ον Κερ­δο­φό­ρων Εται­ρειών (2013)
Τομέ­ας Πλή­θος Εταιρειών Κέρ­δη EBITDA(σε χιλ. €) Κέρ­δη προ φόρου(σε χιλ. €) Κύκλος Εργα­σιών (σε χιλ. €)
Βιο­μη­χα­νία 164 1.729.417 787.604 20.875.667
Εμπό­ριο 108 1.142.242 1.147.677 21.537.798
Του­ρι­σμός 52 421.726 24.151 1.488.903
Τρά­πε­ζες- Factoring 6 4.948.583* 4.812.749 7.575.618
Ασφά­λειες 28 499.291* 467.632 4.278.237
Λοι­πές Υπηρεσίες 142 4.512.236 375.826 26.602.637
ΣΥΝΟΛΟ 500 13.253.495 7.615.639 82.358.860

Top 20 κερ­δο­φό­ρων εταιρειών

Παρα­τη­ρεί­ται ότι στην πρώ­τη εικο­σά­δα (TOP 20) των πλέ­ον κερ­δο­φό­ρων εται­ρειών (βάσει EBITDA) η πλειο­ψη­φία παρέ­μει­νε στα­θε­ρή, με τις 16 από τις 20 εται­ρεί­ες να εμφα­νί­ζο­νται στην κορυ­φή τόσο το 2013 όσο και το 2012, σημειώ­νο­ντας απλά κάποια εναλ­λα­γή στις θέσεις της κατά­τα­ξης. Ανα­φο­ρι­κά με τη συμ­με­το­χή των επί μέρους τομέ­ων στη «σύν­θε­ση» της πρώ­της εικο­σά­δας εται­ρειών, το 2013 συμ­με­τεί­χαν 12 εται­ρεί­ες του τομέα «Λοι­πών Υπη­ρε­σιών», μια της Βιο­μη­χα­νί­ας, τρεις Εμπο­ρι­κές εται­ρεί­ες, τρεις Τρά­πε­ζες και μία εται­ρεία του κλά­δου των Ασφα­λειών. Κορυ­φαία κερ­δο­φό­ρα εται­ρεία για το 2013 ανε­δεί­χθη η ALPHA BANK ΑΕ, η οποία κατέ­λα­βε την κορυ­φή και ακο­λου­θεί στη 2η θέση η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, τα κέρ­δη των οποί­ων αντι­προ­σω­πεύ­ουν οφέ­λη που προ­έ­κυ­ψαν από την αρνη­τι­κή υπε­ρα­ξία των εξα­γο­ρών τους. Νεοει­σερ­χό­με­νες εται­ρεί­ες στο TOP 20 είναι επί­σης η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (κλά­δος Αερο­πο­ρι­κών Μετα­φο­ρών) και η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ (κλά­δος Εμπο­ρί­ου Δια­φό­ρων Ειδών).

Ακο­λου­θουν και σχε­τι­κοί πίνακες.

Litras2

Litras3

Τι παρα­τη­ρεί­ται λοι­πόν, στην οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των 500 ισχυ­ρό­τε­ρων κεφα­λαια­κά και μερι­δια­κά σχε­τι­κά με την αγο­ρα, εταιρειών;

Ότι παρό­λο που μεί­ω­σαν την παρα­γω­γι­κή τους δρα­στη­ριό­τη­τα τα έτη 2012–2013, είχα­νε εκτό­ξευ­ση κερδοφορίας.

Πρω­τα­γω­νι­στές οι τρά­πε­ζες φυσικά.

Η τάση συνε­χί­στη­κε και το έτος 2014 και τιτλο­φο­ρού­ντα στα Μ.Μ.Ε «οι 500 εται­ρεί­ες, που νίκη­σαν την κρίση»…

Καμία κρί­ση φυσι­κά δεν νίκη­σαν, απλώς η κρί­ση λει­τουρ­γεί προς όφε­λός τους με το ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο Κρά­τος, ασχέ­τως κυβερ­νή­σε­ων, να προ­στα­τεύ­ει την κερ­δο­φο­ρία τους.

________________________

Δεν κρί­νου­με ανα­γκαίο βέβαια να επε­κτα­θού­με για ακό­μη μία φορά στη «μεγά­λη ναυ­τι­λια­κή ελλη­νι­κή οικο­γέ­νεια», που έχει 59 φορο­α­παλ­λα­γές, τα μέλη της πλή­ρω­σαν λιγό­τε­ρο φόρο εισο­δη­μα­τος από αυτόν των ναυ­τερ­γα­τών τους, έχουν καθα­ρά κέρ­δη με μετριο­πα­θείς υπο­λο­γι­σμούς 8–9 δις. ευρώ ετη­σί­ως και πλη­ρώ­νουν φόρους της τάξης των 140 εκ. ευρώ.

Η κα Βαλα­βά­νη δεν ανα­φέρ­θη­κε στους εφο­πλι­στές ούτως ή άλλως…Πώς θα μπο­ρού­σε άλλωστε…

Το ζήτη­μα είναι, ότι η κρί­ση είναι συστη­μι­κή και αφο­ρά την αφαί­μα­ξη και εξό­ντω­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των, προς διά­σω­ση αυτών, που ονο­μά­ζο­νται είτε μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, είτε έχο­ντες, είτε αφε­ντι­κά, είτε καπι­τα­λι­στές, με τη συν­δρο­μή και προ­στα­σία των εκά­στω­τε κυβερ­νή­σε­ων είτε αυτές έχουν κεντρο­α­ρι­στε­ρό, αρι­στε­ρό… δεξιό ή κεντρο­δε­ξιό επι­κοι­νω­νια­κό περίβλημα.

Λεφτά υπάρ­χουν.

Πάντα υπήρ­χαν.

Αλλά δεν είναι για εσάς.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο