Λουίς Μπουνιουέλ, ξετίναξε την αστική υποκρισία

Ο Λουίς Μπου­νιου­έλ από τους κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς της 7ης Τέχνης στον 20ό αιώ­να. Είναι ο πατέ­ρας του σου­ρε­α­λι­στι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, αλλά δεν έχει μεί­νει στην ιστο­ρία μόνο γι’ αυτό ή για­τί ήταν ένας εμπνευ­σμέ­νος δημιουρ­γός, ένας από αυτούς που επη­ρέ­α­σαν όσο λίγοι το παγκό­σμιο σινε­μά. Ο Λουίς Μπου­νιου­έλ κατέ­κτη­σε ένα τερά­στιο κεφά­λαιο της ιστο­ρί­ας τού κινη­μα­το­γρά­φου κυρί­ως … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Λουίς Μπου­νιου­έλ, ξετί­να­ξε την αστι­κή υπο­κρι­σία.