Μάριος Τόκας, συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία

Ο Μάριος Τόκας γεν­νή­θη­κε στις 8 ιου­νί­ου 1954 στη Λεμε­σό. Σε ηλι­κία 20 χρό­νων έζη­σε στην πρώ­τη γραμ­μή, ως φαντά­ρος, την τουρ­κι­κή εισβο­λή. Βαθιά πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νος, έδι­νε από πόλη σε πόλη συναυ­λί­ες, εμψυ­χώ­νο­ντας τους συμπα­τριώ­τες του και συγκε­ντρώ­νο­ντας χρή­μα­τα για τους πρό­σφυ­γες. Συγκλο­νι­σμέ­νος από την κυπρια­κή τρα­γω­δία γρά­φει τα έργα «Ψυχή τε και σώμα­τι» (μελο­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τα των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μάριος Τόκας, συνέ­δε­σε τη μου­σι­κή με την κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία.