Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Το ρήμα «μεταλ­λάσ­σο­μαι», σύμ­φω­να με το λεξι­κό του Μπα­μπι­νιώ­τη, σημαί­νει: «Υφί­στα­μαι μετα­βο­λή στη φύση μου». Και για την κατα­νό­η­ση της ερμη­νεί­ας ανα­φέ­ρει το εξής παρά­δειγ­μα: «Ο σίδη­ρος δεν μπο­ρεί να μεταλ­λα­χτεί σε χρυσό».

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Πανα­γιώ­της Κου­ρου­μπλής έδω­σε συνέ­ντε­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Αγο­ρά» (10.10.2015), που είχε τίτλο: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μεταλ­λάσ­σε­ται». Απα­ντώ­ντας στο ερώ­τη­μα «αν ο ΣΥΡΙΖΑ ‑έχο­ντας χάσει το ριζο­σπα­στι­κό χαρα­κτή­ρα του Ιανουα­ρί­ου- από κόμ­μα της Αρι­στε­ράς μεταλ­λάσ­σε­ται σε μια παρά­τα­ξη του κεντρώ­ου χώρου;», ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, μετα­ξύ των άλλων, είπε: «Υπο­χρε­ω­θή­κα­με να προ­χω­ρή­σου­με σε μια συμ­φω­νία που θα διέ­σω­ζε τη χώρα από τον όλε­θρο της ακα­ριαί­ας οικο­νο­μι­κής ασφυ­ξί­ας, με την οποία εκβια­στή­κα­με μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μεταλ­λάσ­σε­ται σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Ήταν και είναι η δημο­κρα­τι­κή παρά­τα­ξη της Αρι­στε­ράς. Ένα κόμ­μα με κοι­νω­νι­κό πρό­σω­πο, του οποί­ου η μονα­δι­κή πυξί­δα είναι το συμ­φέ­ρον όλων των Ελλή­νων και η ανα­κού­φι­ση των πολ­λών και αδύναμων».

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, ως προ­ερ­χό­με­νος εκ του ΠΑΣΟΚ, έχει την πολι­τι­κή μετάλ­λα­ξη στα κύτ­τα­ρά του. Και επι­χει­ρεί το διεμ­βο­λι­σμό της λαϊ­κής συνεί­δη­σης, ώστε ο κόσμος να απο­δε­χτεί τα μεταλ­λαγ­μέ­να συστα­τι­κά του ΣΥΡΙΖΑ. Και το χει­ρό­τε­ρο: Να τα υιο­θε­τή­σει και ως εργα­λεία της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Επι­χεί­ρη­ση, δηλα­δή, όχι απλώς μετα­στρο­φής, αλλά δια­στρο­φής της συνείδησης…

Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο