Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Στη χώρα των Κιμ» στη Βέροια

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου (μετα­ξύ τους ο αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας Βέροιας Γ. Σοφια­νί­δης) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Κυρια­κής 19/11 στην «ΕΛΙΑ» παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Στη χώρα των Κιμ» της Φρα­γκί­σκας Μεγα­λού­δη. Για το βιβλίο μίλη­σαν ο υπεύ­θυ­νος των εκδό­σε­ων «Εντύ­ποις» Γιάν­νης Κρα­νιάς, η φιλό­λο­γος Ευγε­νία Καβαλ­λά­ρη (συνερ­γά­της του atexnos.gr) και η ίδια η συγγραφέας.

Στην εισή­γη­ση της η Ε. Καβαλ­λά­ρη σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: « Κατά και­ρούς έχου­με ακού­σει για έναν ηγέ­τη, ο οποί­ος σκο­τώ­νει όποιον βρει μπρο­στά του, επι­βάλ­λε­ται στους πολί­τες του δια του φόβου, η χώρα ζει στο από­λυ­το σκο­τά­δι και άλλα πολ­λά παρα­νοϊ­κά και ασύλ­λη­πτα να λαμ­βά­νουν χώρας στην Λ.Δ της Κορέ­ας, με κορυ­φαίο να απει­λεί­ται η διε­θνής ειρή­νη από την πυρη­νι­κή επί­θε­ση αυτού του παρα­νοϊ­κού ηγέ­τη και του αιμο­στα­γούς του καθεστώτος.

kim

Είναι όμως πραγ­μα­τι­κά έτσι;

Μία σύντο­μη ιστο­ρι­κή ματιά αρκεί για να ανα­δει­χθεί η αλή­θεια. Προς επίρ­ρω­ση των δεδο­μέ­νων της ιστο­ρι­κής έρευ­νας, αρκεί κανείς να ανα­τρέ­ξει στις σελί­δες του βιβλί­ου της Φρα­γκί­σκας Μεγα­λού­δη «Στην χώρα των Κιμ» όπου η δημο­σιο­γρα­φι­κή εμπει­ρία και ματιά της συνέ­λε­ξε και κατέ­γρα­ψε στοι­χεία – πλη­ρο­φο­ρί­ες για την καθη­με­ρι­νό­τη­τα της χώρας αυτής, τους μύθους , την οικο­νο­μία και για τις κυρώ­σεις που της επι­βλή­θη­καν.  Η οπτι­κή της συγ­γρα­φέ­ως καθα­ρά προ­ϊ­όν βιω­μα­τι­κής εμπει­ρί­ας, έζη­σε και εργά­στη­κε εκεί 2 χρό­νια, δεν έχει καμία σχέ­ση με τις προ­σεγ­γί­σεις και κατα­σκευ­ές μυστι­κών υπη­ρε­σιών ή ΜΚΟ που συνή­θως κερ­δο­σκο­πούν σε βάρος χωρών και λυμαί­νο­νται ανθρώ­πι­νες μοί­ρες και συνει­δή­σεις. Πρό­κει­ται επο­μέ­νως για μια προ­σω­πι­κή προ­σέγ­γι­ση. Η συγ­γρα­φέ­ας δεν απο­λο­γεί­ται για το καθε­στώς, απλώς καθώς δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στη χώρα, βλέ­πει, κατα­γρά­φει εντυ­πώ­σεις, μαθαί­νει ‚συνα­να­στρέ­φε­ται με τους ανθρώ­πους της και σαφώς όλο αυτό το υλι­κό προ­σκρού­ει στα τερα­τώ­δη ψέμα­τα και τα καταρ­ρί­πτει. Το βιβλίο της Φ. Μεγα­λού­δη απο­κτά  μια ιδιαί­τε­ρη αξία καθώς εκδό­θη­κε σε μια περί­ο­δο έξαρ­σης της προ­πα­γάν­δας κατά της Λ.Δ της Κορέ­ας, που στη­ρί­ζε­ται στην ολο­κλη­ρω­τι­κή παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, την ανα­στρο­φή της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και στον χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό που συμπυ­κνώ­νε­ται σε δύο ρεύματα.

Το πρώ­το αυτό που ταυ­τί­ζε­ται πλή­ρως με την πιο μαύ­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα, που περι­λαμ­βά­νει τις πιο συντη­ρη­τι­κές και αντι­δρα­στι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις και θεω­ρή­σεις, βλέ­πει το πρό­βλη­μα στο «αιμο­στα­γές καθε­στώς, ενός παρα­νοϊ­κού ηγέ­τη» που ξαφ­νι­κά απει­λεί τη Ν. Κορέα, τις ΗΠΑ και ολό­κλη­ρο τον κόσμο με πυρη­νι­κή επίθεση.

kim2

Το δεύ­τε­ρο, αυτό στο οποίο αθροί­ζο­νται δυνά­μεις της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας αλλά και κάποιες δήθεν «αρι­στε­ρές» που κάνουν λόγο για μια ανα­μέ­τρη­ση «δύο παρα­νοϊ­κών ηγε­τών (δηλα­δή Κιμ και Τραμπ) «από τους οποί­ους κιν­δυ­νεύ­ει εξί­σου ο πλα­νή­της να οδη­γη­θεί σε τοπι­κή ή παγκό­σμια σύρ­ρα­ξη. Αρνεί­ται όμως επί της ουσί­ας να στη­ρί­ξει το δικαί­ω­μα της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και ανε­ξάρ­τη­της πολι­τι­κής της Λ.Δ της Κορέ­ας, στη δεδο­μέ­νη στιγ­μή που δέχε­ται την απρο­κά­λυ­πτη επί­θε­ση των ΗΠΑ.

Πολύ λίγο ως και καθό­λου είναι γνω­στή στους περισ­σό­τε­ρους ότι η απρο­κά­λυ­πτη και πολύ­μορ­φη επέμ­βα­ση των ΗΠΑ εδώ και πάνω από 70 χρό­νια είναι αυτή που ευθύ­νε­ται για τη διχο­τό­μη­ση της Κορε­α­τι­κής Χερ­σο­νή­σου,  που εξα­πέ­λυ­σε τον κατα­στρο­φι­κό πόλε­μο του 1950–53 , που συνι­στά μια μόνι­μη απει­λή για την ειρή­νη στην περιο­χή ‚είναι αυτή που στέ­ρη­σε και στε­ρεί από τον Κορε­α­τι­κό λαό το δικαί­ω­μα να ζει ενω­μέ­νος, είναι αυτή που αρνή­θη­κε και αρνεί­ται το δικαί­ω­μα στην ανε­ξαρ­τη­σία, τη δημο­κρα­τία και την ευη­με­ρία στον  πολύ­πα­θο λαό της Λ.Δ της Κορέας…Εν τέλει η στά­ση της Λ.Δ της Κορέ­ας στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν απορ­ρε­έι από κάποιες επι­λο­γές. Απο­τε­λεί μονό­δρο­μο που χαρά­ζουν οι ΗΠΑ και οι διε­θνείς οργα­νι­σμοί, όπως ο ΟΗΕ με την πολι­τι­κή τους. Μια πολι­τι­κή που συνο­ψί­ζε­ται σε δεκα­ε­τί­ες απο­κλει­σμών, εμπάρ­γκο, κυρώ­σε­ων με τρο­μα­κτι­κές συνέ­πειες για το λαό και την οικο­νο­μία της χώρας και συνι­στούν ένα έγκλη­μα ε βάρος του λαού της.

Έτσι λοι­πόν ο καθέ­να μας πρώ­τα και κύρια οφεί­λει να τοπο­θε­τη­θεί απέ­να­ντι στην κυρί­αρ­χη αντί­θε­ση ανά­με­σα στον ιμπε­ρια­λι­σμό και το λαό της Λ.Δ της Κορέας.

kim4

Το βιβλίο της Φ. Μεγα­λού­δη επι­τρέ­πει στον ανα­γνώ­στη να ενη­με­ρω­θεί για την καθη­με­ρι­νό­τη­τα του Κορε­ά­τι­κου λαού μακριά από το φιλ­τρά­ρι­σμα των μεγά­λων ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών πρα­κτο­ρεί­ων ‚να προ­βλη­μα­τι­στεί για το για­τί και το πώς, να ερευ­νή­σει , να προ­βεί στα δικά του συμπε­ρά­σμα­τα. Και από αυτήν την άπο­ψη είναι δια­φω­τι­στι­κό και πολύτιμο.»

Η συγ­γρα­φέ­ας στην σύντο­μη ειση­γη­τι­κή της ομι­λία  αφού σημεί­ω­σε ότι «Η Βόρειος Κορέα δεν είναι σοσια­λι­στι­κός παρά­δει­σος, ούτε ένα ατέ­λειω­το γκού­λαγκ, είναι μια μέση κατά­στα­ση… Για εμέ­να το πρό­βλη­μα είναι η ποιό­τη­τα της ενη­μέ­ρω­σης που έχου­με. Η εικό­να που φτά­νει είναι δια­στρε­βλω­μέ­νη. Δεν είναι το αγγε­λι­κό καθε­στώς αλλά ούτε το δια­βο­λι­κό που μας λένε».  απά­ντη­σε σε μια σει­ρά ερω­τή­σεις του κοι­νού δίνο­ντας ανά­γλυ­φα πλευ­ρές της ζωής εκεί. Για παρά­δειγ­μα τόνι­σε ότι δεν υπάρ­χει ανερ­γία εκεί, προ­σφέ­ρε­ται δημό­σια και δωρε­άν υγεία και παι­δεία για όλους, υπάρ­χει πλού­σια πολι­τι­στι­κή ζωή, ενώ σημεί­ω­σε το κλί­μα αλλη­λεγ­γύ­ης που υπάρ­χει  εκεί και που τη θύμι­σε την  Ελλά­δα παλιό­τε­ρων επο­χών. Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης σε πλευ­ρές του πολι­τι­κού τρό­που δια­κυ­βέρ­νη­σης ασκώ­ντας κρι­τι­κή, καθώς και για τις συνέ­πιες του πολύ­χρο­νου απο­κλει­σμού, αλλά και για την εξά­πλω­ση των εμπο­ρευ­μα­τι­κών (καπι­τα­λι­στι­κών) σχέ­σε­ων σ’αυτήν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο