Με τη φέτα το καρπούζι στο ‘να χέρι

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // με τη φέτα το καρ­πού­ζι στο ‘να χέρι με φιλιά μισο­λιω­μέ­να, καλο­καί­ρι καλο­καί­ρι λίγες φλού­δες στης κου­ζί­νας το μαχαί­ρι Ελλη­νι­κό καλο­καί­ρι… Με μια φέτα καρ­πού­ζι και ένα κομ­μά­τι τυρί… Φαγη­τό μπο­ρεί να μην είχα­με, το καρ­πού­ζι όμως δε μας έλει­πε. Πάντα, δίπλα στον καπνό φυτεύ­α­με και 3 στρέμ­μα­τα μπο­στά­νι. Εκεί στο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Με τη φέτα το καρ­πού­ζι στο ‘να χέρι.