Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, ο Αρχιερέας της Αντίστασης

Στις 2 Απρι­λί­ου 1962 πέθα­νε ο Μητρο­πο­λί­της Κοζά­νης Ιωα­κείμ, στέ­λε­χος του ΕΑΜ και εθνο­σύμ­βου­λος της ΠΕΕΑ. Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση αρνή­θη­κε να ανα­θε­μα­τί­σει τους κομ­μου­νι­στές και διώ­χτη­κε από την Εκκλησία.

α μέλη της ΠΕΕΑ και ο μητροπολίτης Ιωακείμ. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης και ο μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ. Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται οι: Κ. Γαβριηλίδης, Στ. Χατζήμπεης, ’γγελος Aγγελόπουλος, Μανόλης Μάντακας, Γιώργης Σιάντος, Πέτρος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Σβώλος, μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, Ευριπίδης Μπακιρτζής, Ηλίας Τσιριμώκος και Νίκος Ασκούτσης. Πηγή: Σπύρος Μελετζής, Με τους αντάρτες στα βουνά, Αθήνα 1996, εικ. 102.

Τα μέλη της ΠΕΕΑ και ο μητρο­πο­λί­της Ιωα­κείμ. Τα μέλη της Πολι­τι­κής Επι­τρο­πής Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης και ο μητρο­πο­λί­της Κοζά­νης Ιωα­κείμ. Από αρι­στε­ρά προς τα δεξιά δια­κρί­νο­νται οι: Κ. Γαβρι­η­λί­δης, Στ. Χατζή­μπε­ης, ’γγε­λος Aγγε­λό­που­λος, Μανό­λης Μάντα­κας, Γιώρ­γης Σιά­ντος, Πέτρος Κόκ­κα­λης, Αλέ­ξαν­δρος Σβώ­λος, μητρο­πο­λί­της Κοζά­νης Ιωα­κείμ, Ευρι­πί­δης Μπα­κιρ­τζής, Ηλί­ας Τσι­ρι­μώ­κος και Νίκος Ασκού­τσης. Πηγή: Σπύ­ρος Μελε­τζής, Με τους αντάρ­τες στα βου­νά, Αθή­να 1996, εικ. 102.

Μητρο­πο­λί­της Ακαρ­να­νί­ας Ιερό­θε­ος (διε­ξή­γα­γε την ανά­κρι­ση) στο Συνο­δι­κό Δικα­στή­ριο τον Ιού­νιο του 1947 

«Καθ’ ην στιγ­μήν πνί­γε­ται η Ελλάς εις το αίμα, καθ’ ην στιγ­μήν σφά­ζο­νται οι αδελ­φοί μας, καί­ο­νται τα χωρία των και δια­κυ­βευ­ε­ται αύτη η ύπαρ­ξις της πατρί­δος μας, υπάρ­χουν , δυστυ­χώς άνθρω­ποι μετα­ξύ ημών οι οποί­οι ευνο­ούν την ανταρ­σί­αν και την ενι­σχύ­ουν δια της στά­σε­ώς των. Ουδε­μί­αν αμφι­βο­λί­αν έχω ότι οι άνθρω­ποι αυτοί είναι κρυπτοκομμουνισταί»

Μητρο­πο­λί­της Κοζά­νης Ιωα­κείμ, μετά την από­φα­ση του Συνο­δι­κού Δικα­στη­ρί­ου που τον καθαίρεσε

«Η κατα­δί­κη μας αυτή απο­τε­λεί ακό­μη μια θυσία για τον αθά­να­το ελλη­νι­κό Λαό, που χαρο­πα­λεύ­ει για την ελευ­θε­ρία του. Ακό­μη μια συμ­με­το­χή εις τας ταλαι­πω­ρί­ας του. Αλλ’ ο θρί­αμ­βός του θα είναι οριστικός»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο