Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μισθούς και συντάξεις τις κάνατε κουρέλι, άντε και γαμήσου σύντροφε Κουβέλη»

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Εκτός από το να δια­μαρ­τύ­ρε­ται πρέ­πει να ξέρει να κυβερ­νά η Αρι­στε­ρά. Τάδε έφη Φώτης Κου­βέ­λης σε σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξή του στην «Αυγή».

Δε μας εκπλήσ­σει η άπο­ψη του κυρί­ου Κου­βέ­λη μιας και φρό­ντι­σε ο ίδιος να δώσει σαφές δείγ­μα για το πώς εννο­εί και την Αρι­στε­ρά και τη συμ­με­το­χή της σε κυβέρ­νη­ση. Συμ­με­τεί­χε το 2012 στη μνη­μο­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Αντώ­νη Σαμα­ρά μαζί με το ΠΑΣΟΚ χωρίς μάλι­στα να είναι και απα­ραί­τη­τη η συμ­με­το­χή του. Στή­ρι­ξε και έδω­σε αρι­στε­ρό άλλο­θι σε όλα τα μνη­μο­νι­κά μέτρα. Το απο­τέ­λε­σμα αυτής της κυβέρ­νη­σης και το ρόλο του Φ. Κου­βέ­λη το δια­τύ­πω­σε με σύν­θη­μά της η Νεο­λαία του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου εκεί­νης της χρο­νιάς:  «Μισθούς και συντά­ξεις τις κάνα­τε κου­ρέ­λι, άντε και γαμή­σου σύντρο­φε Κου­βέ­λη» (Βέβαια τότε θεω­ρή­θη­κε απρε­πές – απρε­πέ­στε­ρα τα μέτρα αυτής  της κυβέρ­νη­σης όμως).

Αυτές οι από­ψεις περί συμ­με­το­χής της Αρι­στε­ράς σε κυβερ­νή­σεις είναι  που οδή­γη­σαν και το άλλο κομ­μά­τι αυτής της Αρι­στε­ράς (ΣΥΡΙΖΑ) λίγο αργό­τε­ρα, να συνερ­γα­στεί με την εθνι­κι­στι­κή Δεξιά, να εφαρ­μό­σει κάθε ευρω­παϊ­κή επι­τα­γή και να ψηφί­σει το 3ο Μνημόνιο.

Μα ό,τι και να κάνουν τα ιδα­νι­κά της πραγ­μα­τι­κής Αρι­στε­ράς δεν μπο­ρούν να τα νοθεύ­σουν. Η Αρι­στε­ρά αντι­προ­σω­πεύ­ει και επι­διώ­κει μια κυβέρ­νη­ση όπου την εξου­σία θα την έχει ο λαός όπως και τα κλει­διά της οικονομίας.

Αυτό βέβαια που επι­διώ­κουν όλες αυτές οι αρι­στε­ρές καρι­κα­τού­ρες, είναι να νοθεύ­σουν την ελπί­δα και να κρύ­ψουν τη λύση. Ας χρη­σμο­ποι­ή­σου­με την εμπει­ρία των τελευ­ταί­ων χρό­νων και ας τους απα­ντή­σου­με όπως τους πρέπει.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο