ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ: Γυάρος, το θανατονήσι …

Πολύ — πολύ μας χωρί­σα­νε, πολύ μας αλλά­ξα­νε τα μάτια για να μην τους γλέ­που­με, μεγά­λους φόβους βάλαν πίσω, μπρος κι ανά­με­σα, αλλά­ξα­νε και τον αγέ­ρα για να μην τους εύρει μήδε η στό­χα­σή μας αγε­ρο­περ­πά­τη­τη, αλλά­ξα­νε και τον αγέ­ρα για να μην μπο­ρού­με ν’ ανα­σά­νου­με. Μια μυρου­διά από σάπια σίδε­ρα στον αέρα. Είναι απ’ τις άγκυ­ρες των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟ: Γυά­ρος, το θανα­το­νή­σι ….