Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Γαλλία — Βέλγιο διεκδικούν ένα εισιτήριο για τον τελικό

Μου­ντιάλ 2018: Τέσ­σε­ρις ευρω­παϊ­κές ομά­δες, η Γαλ­λία, το Βέλ­γιο, η Κρο­α­τία και η Αγγλία, στα ημι­τε­λι­κά του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου διεκ­δι­κούν τα δύο εισι­τή­ρια για τον τελι­κό και το βαρύ­τι­μο τρόπαιο.

Η Γαλ­λία και η Αγγλία έχουν κατα­κτή­σει από μία φορά το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Το Βέλ­γιο και η Κρο­α­τία έχουν φτά­σει έως τον μικρό τελι­κό και φιλο­δο­ξούν να πάρουν για πρώ­τη φορά το τρόπαιο.

Σήμε­ρα, στις 21:00, στην Αγία Πετρού­πο­λη, θα διε­ξα­χθεί ο πρώ­τος ημι­τε­λι­κός, της Γαλ­λί­ας με το Βέλ­γιο και αύριο Τετάρ­τη, στις 21:00, στη Μόσχα, ο δεύ­τε­ρος, της Κρο­α­τί­ας με την Αγγλία.

Αμφίρ­ρο­πα είναι και τα δύο ζευ­γά­ρια και υπό­σχο­νται μεγά­λες συγκινήσεις.

Γάλ­λοι και Βέλ­γοι έχουν παί­ξει κατά δια­στή­μα­τα πολύ ελκυ­στι­κό ποδό­σφαι­ρο στους πέντε αγώ­νες τους μέχρι σήμε­ρα στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο και η ανα­μέ­τρη­σή τους φαντά­ζει αρκε­τά αμφίρ­ρο­πη παρά το θεω­ρη­τι­κό προ­βά­δι­σμα που έχει η Γαλλία.

Στην προϊ­στο­ρία των δύο ομά­δων το πάνω χέρι έχουν οι Βέλ­γοι καθώς σε 73 αγώ­νες έχουν 30 αγώ­νες, άλλοι 19 έλη­ξαν ισό­πα­λοι και η Γαλ­λία έχει νική­σει 24 φορές, ενώ οι Βέλ­γοι δεν έχουν χάσει την τελευ­ταία δεκα­ε­τία (1 νίκη, 2 ισο­πα­λί­ες). Ωστό­σο οι Γάλ­λοι έχουν το από­λυ­το στις ανα­με­τρή­σεις που έχουν γίνει σε Μου­ντιάλ, μετρώ­ντας 2 νίκες σε ισά­ριθ­μα παι­χνί­δια, με το πρώ­το να είναι το μακρι­νό 1938 (3–1) και το δεύ­τε­ρο το 1986 όταν είχαν επι­κρα­τή­σει στην παρά­τα­ση του μικρού τελι­κού με 4–2.

Μετά τη μάλ­λον άνε­τη νίκη με 2–0 επί της Ουρου­γουά­ης, η Γαλ­λία θεω­ρεί­ται το πρώ­το φαβο­ρί για την κατά­κτη­ση του τρο­παί­ου, σε μια διορ­γά­νω­ση που απο­κλεί­στη­καν όλοι οι μη Ευρωπαίοι.

Το Βέλ­γιο έδει­ξε έως τώρα ότι δεν ξέρει να χάνει, αφού επι­κρά­τη­σε και όταν το συνέ­φε­ρε να χάσει, στο ματς των ομί­λων με την Αγγλία, και όταν βρέ­θη­κε πίσω στο σκορ με 2–0 κόντρα στην Ιαπω­νία, και όταν αντι­με­τώ­πι­σε το πρώ­το φαβο­ρί, τη Βρα­ζι­λία και επι­κρά­τη­σε με 2–1 το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής. Εχει άλλω­στε και την πρώ­τη επί­θε­ση του τουρ­νουά με 14 γκολ, από εννέα σκόρερ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο