“Μπαλάντα _για τον Μπελογιάννη” — της ποιήτριας Λίλα Ριπόλ _Φωτο

Ο δίκαιος και ανυ­πο­χώ­ρη­τος αγώ­νας του κομ­μου­νι­στή ήρωα Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, η αλύ­γι­στη στά­ση του μέσα στα δικα­στή­ρια του αστι­κού κρά­τους και απέ­να­ντι στις θανα­τι­κές κατα­δί­κες μέχρι και την εκτέ­λε­σή του μαζί με τους συντρό­φους του στις 30 Μάρ­τη του 1952, ενέ­πνευ­σαν ανθρώ­πους των γραμ­μά­των και των τεχνών σε όλο τον κόσμο, κατέ­στη­σαν τον Μπε­λο­γιάν­νη ένα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το “Μπα­λά­ντα _για τον Μπε­λο­γιάν­νη” — της ποι­ή­τριας Λίλα Ριπόλ _Φωτο.