Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Μαμαγκάκης, πολύμορφο και πολύτροπο το μουσικό του έργο

Στις 3 Μάρ­τη 1929 γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Νίκος Μαμα­γκά­κης. Πέθα­νε στις 24 Ιού­λη 2013.

Από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους λλη­νε­ες συν­θέ­τες. «Από τον Χορ­τά­τση μέχρι τον Μπρεχτ και από τον Ορφ μέχρι τον Βαμ­βα­κά­ρη, ο Νίκος Μαμα­γκά­κης αφο­μοί­ω­σε δημιουρ­γι­κά ένα πλή­θος μου­σι­κών ρευ­μά­των, αφή­νο­ντας πίσω του ένα έργο που απο­τε­λεί ουσια­στι­κά στοι­χείο της πολι­τι­στι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς (…)μελο­ποί­η­σε και «έντυ­σε» μου­σι­κά κεί­με­να και ποι­ή­μα­τα δημιουρ­γών όπως οι Ρίτσος, Σεφέ­ρης, Πρε­βε­λά­κης, Μπρεχτ, Καζαν­τζά­κης, Βάρ­να­λης, Καβά­φης, Χορ­τά­τσης, Εγγο­νό­που­λος, Αρι­στο­φά­νης, Παπα­δια­μά­ντης, Ομη­ρος, Ελύ­της και τον έκα­νε φίλο με τον Βαμ­βα­κά­ρη και τον Τσι­τσά­νη» (Ριζο­σπά­στης).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο