Νίκος Ξυλούρης: Η λεβέντικη και άδολη καρδιά της Κρήτης

Ο Νίκος Ξυλού­ρης γεν­νή­θη­κε στα Ανώ­γεια του Ρεθύ­μνου (7/7/1936) σε οικο­γέ­νεια με μου­σι­κή παρά­δο­ση και πολ­λούς λυρά­ρη­δες. Μικρός ήταν βοσκός. Παι­δί ακό­μη πάνω στα βου­νά, άρχι­σε να παί­ζει λύρα και να τρα­γου­δά. Την πρώ­τη του μάλι­στα λύρα την έφτια­ξε μόνος, με τα χέρια του. Η καριέ­ρα του αρχί­ζει από τα 15 του χρό­νια. Μαζί με άλλους γύρι­ζε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Νίκος Ξυλού­ρης: Η λεβέ­ντι­κη και άδο­λη καρ­διά της Κρή­της.