Ναντέζντα Κρούπσκαγια: Κοινή γραμμή, κοινός δρόμος, αλληλεγγύη μεταξύ άνδρα και γυναίκας

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Nadezjda Krupskaja. 26/2/1869–27/2/1939 «Δεν είναι σίγου­ρο ότι παντρεύ­τη­κε από αγά­πη τον Λένιν ή επει­δή ήθε­λε να συνε­χί­σει την πολι­τι­κή της καριέ­ρα» γρά­φουν οι Σου­η­δι­κές φυλ­λά­δες! «Δεν της φερό­ταν καλά» λένε. Αυτή όμως εκεί! Τον παντρεύ­τη­κε και τον ακο­λού­θη­σε στην εξο­ρία στην Σιβη­ρία από το 1896 μέχρι το 1901 να κάνει πολι­τι­κή καριέ­ρα στους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ναντέζ­ντα Κρούπ­σκα­για: Κοι­νή γραμ­μή, κοι­νός δρό­μος, αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ άνδρα και γυναί­κας.