Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξαφνικός Θάνατος για τον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

Στα ήδη οξύ­τα­τα προ­βλή­μα­τα του νοσο­κο­μεί­ου που είναι σε όλους γνω­στά (έλλει­ψη προ­σω­πι­κού όλων των κλά­δων και ειδι­κο­τή­των, ανε­παρ­κέ­στα­τη επι­χο­ρή­γη­ση, χαρά­τσω­μα των ασθε­νών κ.λπ.) προ­στέ­θη­κε από χθες νέος βαρύς βραχνάς.

Οι ελλεί­ψεις σε μόνι­μους για­τρούς είναι πάνω από 120 και σε ειδι­κευό­με­νους πάνω από 80.

Με την Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση της 14ης /1/15 της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης απο­λύ­ο­νται ξαφ­νι­κά 50 ειδι­κευό­με­νοι για­τροί από τους 60 που είναι σε παρά­τα­ση. Αιφ­νι­δί­ως αδυ­να­τούν να λει­τουρ­γή­σουν πολ­λές κλινικές.

Στα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που ζητούν λύσεις υπάρ­χει αμε­σό­τα­τη ανά­γκη κάλυ­ψης του νοσο­κο­μεί­ου με ειδικευόμενους.

Η νέα κυβέρ­νη­ση καλεί­ται με επεί­γο­ντα τρό­πο να λύσει το θέμα.

Για την 5μελή Επτρο­πή ΕΙΝΑΠ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Ηλί­ας Σιώρας

Γιώρ­γος Μπουλμπασάκος

Αλε­ξάν­δρα Τσιρογιάννη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο