Οι αγροτικές κινητοποιήσεις, η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ και ο ρόλος του οπορτουνισμού

Μεγα­λειώ­δεις αγρο­τι­κοί αγώ­νες κατα­γρά­φο­νται _σχε­δόν ένα μήνα, με τα τρα­κτέρ να ζώνουν έως και τα κτί­ρια της ΕΕ, ανά­με­σά τους και το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Το συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα, απο­τε­λεί την αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση της μικρο­με­σαί­ας αγρο­τιάς της χώρας μας, που μαζί με τους συνα­δέλ­φους τους σε Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Βέλ­γιο, Ισπα­νία, Πορ­το­γα­λία, Ρου­μα­νία κλπ βγή­καν μαζι­κά στον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Οι αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, η κοι­νή αγρο­τι­κή πολι­τι­κή (ΚΑΠ) της ΕΕ και ο ρόλος του οπορ­του­νι­σμού.