Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Προσπάθεια αποκλεισμού από τις προεδρικές εκλογές καταγγέλλει το ΚΚ Ουκρανίας!

Σε δημό­σια καταγ­γε­λία έχει προ­βεί το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ουκρα­νί­ας, καθώς το φασι­στι­κό κατε­στη­μέ­νο της χώρας επι­χει­ρεί να βάλει εμπό­δια στην συμ­με­το­χή του κόμ­μα­τος στις επι­κεί­με­νες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές που ανα­μέ­νε­ται να λάβουν χώρα στις 31 Μάρτη.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του, το ΚΚ Ουκρα­νί­ας καταγ­γέλ­λει την Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Εκλο­γών για την άρνη­ση της να κατα­χω­ρή­σει στους υπο­ψή­φιους για την προ­ε­δρία τον πρώ­το γραμ­μα­τέα του Κόμ­μα­τος Πέτρο Σιμονένκο. 

Όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση «η μη κατα­χώ­ρη­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, το οποίο είναι επί­ση­μα εγγε­γραμ­μέ­νο στους κατα­λό­γους του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης και κατα­θέ­τει συχνά φορο­λο­γι­κή δήλω­ση, απο­τε­λεί πρά­ξη καθα­ρά πολι­τι­κή, βασι­σμέ­νη στους αντι­συ­νταγ­μα­τι­κούς νόμους περί «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης» που υιο­θε­τή­θη­καν από το καθε­στώς των ολι­γαρ­χών-Ναζί έπει­τα από το ένο­πλο πρα­ξι­κό­πη­μα το Φλε­βά­ρη του 2014».

«Η άρνη­ση κατα­χώ­ρη­σης του υπο­ψη­φί­ου του ΚΚ Ουκρα­νί­ας» — σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος — «απο­τε­λεί κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών που κατω­χυ­ρώ­νο­νται από την Οικου­με­νι­κή Δια­κύ­ρη­ξη των Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των και την σχε­τι­κή Ευρω­παϊ­κή συν­θή­κη. Πρό­κει­ται για παρά­νο­μη και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή παρα­βί­α­ση του πολι­τι­κού δικαιώ­μα­τος εκα­τομ­μυ­ρί­ων πολι­τών που μοι­ρά­ζο­νται τις από­ψεις μας και δια­κη­ρύσ­σουν τις αρχές του σοσια­λι­σμού, της ελευ­θε­ρί­ας και της ισότητας».

Όπως υπο­γραμ­μί­ζει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, η προ­σπά­θεια απο­κλει­σμού του από τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του Μαρ­τί­ου απο­τε­λεί επι­λο­γή της φασι­στι­κής κυβέρ­νη­σης του Κιέ­βου που, με αυτόν τον τρό­πο, θέλει να τιμω­ρή­σει το κόμ­μα επει­δή αυτό αρνή­θη­κε να αλλά­ξει το όνο­μα και τα σύμ­βο­λα του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο