Ούγκο Τονιάτσι: Το αγαπημένο “τέρας” της ιταλικής κωμωδίας

Ο Ούγκο Τονιά­τσι, ήταν αυθε­ντι­κός εκπρό­σω­πος της μεγά­λης μετα­πο­λε­μι­κής σχο­λής ηθο­ποιών, συμ­βάλ­λο­ντας, μαζί με όλα τα μεγά­λα ονό­μα­τα της επο­χής του, στην καθιέ­ρω­ση του ιτα­λι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, που η επί­δρα­σή του έφτα­σε σε όλα τα μήκη και πλά­τη της γης, ακό­μη και στο Χόλι­γουντ. Θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί και ένας από τους συνε­χι­στές του μέγι­στου Τοτ­τό, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ούγκο Τονιά­τσι: Το αγα­πη­μέ­νο “τέρας” της ιτα­λι­κής κωμω­δί­ας.