Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Απόστολος Ρίζος συναντά τον Μάνο Λοΐζο

Τρεις Τετάρ­τες του Δεκέμ­βρη, στις 13, 20 και 27, ο αγα­πη­μέ­νος τρα­γου­δο­ποιός Από­στο­λος Ρίζος, στο Σταυ­ρό του Νότου Plus συνα­ντά τον Μάνο Λοΐ­ζο, σε ένα μου­σι­κό δωμά­τιο, ανα­ζη­τώ­ντας το πρώ­το αίσθη­μα των τρα­γου­διών — όπως τη στιγ­μή που γρά­φτη­καν από τον δημιουρ­γό τους.

«Για μένα, ο χρό­νος του Μάνου Λοΐ­ζου δεν ξεκι­νά­ει από τη γέν­νη­ση ή από τον θάνα­τό του, αλλά από τη στιγ­μή που βρέ­θη­κα μαζί του σε ένα δωμά­τιο, με μια κιθά­ρα και την εφη­βεία μου για οδη­γό. Από τότε, δεν ήμου­να ποτέ ξανά μόνος».

Τα τρα­γού­δια του Μάνου προ­σεγ­γί­ζο­νται με δια­φο­ρε­τι­κή ματιά. Δεν πρό­κει­ται για μου­σι­κό «αφιέ­ρω­μα», με την έννοια του όρου που έχου­με συνη­θί­σει, αλλά για μια νέα, φρέ­σκια προ­σέγ­γι­ση. Νέα μου­σι­κά όργα­να έρχο­νται για να φωτί­σουν τα τρα­γού­δια: Τζου­ράς, πλή­κτρα, τρο­μπέ­τα, κιθά­ρες, φυσαρ­μό­νι­κα, λού­πες και ψηφια­κές πινε­λιές, που στο­λί­ζουν με ηχο­χρώ­μα­τα το μου­σι­κό τοπίο. Η παρά­στα­ση διαν­θί­ζε­ται με ανέκ­δο­το υλι­κό και ηχο­γρα­φή­σεις από το προ­σω­πι­κό αρχείο του Μάνου Λοΐ­ζου, με την ευγε­νι­κή παρα­χώ­ρη­ση της κόρης του, Μυρ­σί­νης Λοΐζου.

Σε κάθε παρά­στα­ση θα συνο­δεύ­ει τον Α. Ρίζο και μία εκλε­κτή καλε­σμέ­νη. Η Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου στις 13, η Κατε­ρί­να Πολέ­μη­στις 20 και η Αγγε­λι­κή Του­μπα­νά­κη στις 27 Δεκέμβρη.

Παί­ζουν: Θοδω­ρής Κου­έ­λης (Kοντρα­μπά­σο, τζου­ρά, effects, loops), Γιώρ­γος Μου­χτά­ρης (Κοντρα­μπά­σο, ηλε­κτρι­κό μπά­σο, τρο­μπέ­τα, πλή­κτρα, loops), Από­στο­λος Ρίζος (Κιθά­ρες, φυσαρμόνικα).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο