Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2023: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π. Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής) εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ.

Για την πλειο­νό­τη­τά τους, η σημε­ρι­νή ημέ­ρα είναι και η τελευ­ταία των εξε­τά­σε­ων, αφού οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα τελευ­ταία μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού και στη συνέ­χεια, θα κλη­θούν να εξε­τα­στούν ‑όσοι και όσες έχουν δηλώ­σει- στα ειδι­κά μαθήματα.

Από το Σάβ­βα­το 17 Ιου­νί­ου θα αρχί­σουν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των ‑με τα Αγγλι­κά- και θα διαρ­κέ­σουν έως τις 29 Ιουνίου.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο