Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΥ: «Το Ταξίδι του Πυθέα στη Θούλη»

Η Εται­ρεία  Ελλή­νων Λογο­τε­χνών  και ο  Σύλ­λο­γος Ναυ­τι­κών Κεφαλ­λη­νί­ας «Νίκος  Καββαδίας»,

παρου­σιά­ζουν το βιβλίο του καπε­τά  Γιώρ­γου  Σπη­λιώ­τη, Ph.D.

« Το   Ταξί­δι  του  Πυθέα  στη  Θούλη »

Τετάρ­τη, Αυγού­στου 26, 2015

Ώρα 8:00 μ.μ. Κορια­λέ­νειος Βιβλιο­θή­κη Αργοστολίου

Ομι­λη­τές : Κώστας Καρούσ­σος πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογοτεχνών,

Γιώρ­γος Μαρι­νά­κης, ποι­η­τής, Γεν. Έφο­ρος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών και

Φώτης Δημη­τρό­που­λος, Υιλό­λο­γος, τέως Λυκειάρ­χης Παν. Σχο­λεί­ου Πατρών.

Απαγ­γε­λία ποι­ή­μα­τος από τον ποι­η­τή Χάρη Μελι­τά μέλος της Ετ. Ελλ.Λογοτεχνών

Τη βρα­διά θα διαν­θί­σει μου­σι­κά η καλ­λι­τέ­χνης Αυγού­στα Παυλάτου.

Την εκδή­λω­ση θα συντο­νί­σει ο Αντ/ρχος Πολι­τι­σμού κ. Ευάγ­γε­λος Κεκάτος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο