Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου Πλατυκάμπου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας:Δεν ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων — Ο αγώνας θα συνεχιστεί

«Δεν έχει ικα­νο­ποι­η­θεί το σύνο­λο των αιτη­μά­των μας», δήλω­σε ο Ρίζος Μαρού­δας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου Πλα­τυ­κά­μπου και πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων νομού Λάρι­σας, μετά τη συνά­ντη­ση της αντι­προ­σω­πεί­ας των μπλό­κων με τον πρω­θυ­πουρ­γό στο Μέγα­ρο Μαξί­μου. ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Τα δίκαια αιτή­μα­τά τους ανα­λύ­ουν οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες Όπως είπε, με την «δύνα­μη των μπλό­κων και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ρίζος Μαρού­δας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου Πλα­τυ­κά­μπου και πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων νομού Λάρισας:Δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­κε το σύνο­λο των αιτη­μά­των — Ο αγώ­νας θα συνε­χι­στεί.