Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρομαίν Ρολλάν: «Είμαι με το μέρος όλων των προλετάριων του κόσμου»

Ο Ρομαίν Ρολ­λάν γεν­νή­θη­κε στις 29 Ιανουα­ρί­ου 1866 και πέθα­νε στις 30 Δεκεμ­βρί­ου 1944.

Rollan2Ανθρω­πι­στής και ειρη­νι­στής από τους πιο μαχη­τι­κούς. Απο­κή­ρυ­ξε και στη­λί­τευ­σε την ανθρώ­πι­νη σφα­γή και δια­κή­ρυ­ξε το μίσος του για τον καπι­τα­λι­σμό, την αποι­κιο­κρα­τία το ρατσι­σμό και κάθε τι  που κατα­πιέ­ζει τον άνθρωπο.

Ονει­ρευό­ταν μια κοι­νω­νία δίκαιη κι αδελ­φι­κή κι αγω­νι­ζό­ταν γι’ αυτήν Η ζωή του ήταν ένας αδιά­κο­πος αγώ­νας. Συγ­γρα­φέ­ας και μαχη­τής, στο­χα­στής και στρα­τιώ­της της δικαιο­σύ­νης ταυτόχρονα».

Στη δεκα­ε­τία του 1930 πρω­το­στά­τη­σε στη μάχη ενά­ντια στον πόλε­μο και στο φασι­σμό.  Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντι­σο­βιε­το­λο­γία ήταν τα όπλα του φασι­σμού για να προ­σεγ­γί­ζει ανθρώ­πους καλής θέλη­σης. Ο Ρομαίν Ρολ­λάν με συνε­χή άρθρα του απο­δεί­χνει τη δολιό­τη­τα και τη σαθρό­τη­τα αυτών των επιχειρημάτων.

Είπε σε μια συνέ­ντευ­ξή του το 1933:

Rollan1«Είμαι με το μέρος του λαού, με το μέρος των μαζών, με το μέρος των εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­ζο­μέ­νων της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης. Είμαι με το μέρος όλων των προ­λε­τά­ριων του κόσμου. Δημιουρ­γούν πάνω στη Γη μια και­νού­ρια ιστο­ρι­κή περί­ο­δο και υπα­κούω κι εγώ στο πεπρω­μέ­νο τους».

Και τελειώ­νει:

«Ο κομ­μου­νι­σμός είναι σήμε­ρα το μόνο νόη­μα κοι­νω­νι­κής πρά­ξης, η μόνη αλη­θι­νή παγκο­σμιό­τη­τα, η μόνη ελπί­δα για έναν κόσμο δίχως τάξεις και δίχως σύνορα».

Rollan3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο