Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Μαρτίου 

44 π.X.  Ρωμαί­οι Δημο­κρα­τι­κοί, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τον Βρού­το και τον Κάσιο, δολο­φο­νούν στα σκα­λο­πά­τια της Γερου­σί­ας τον Γάιο Ιού­λιο Καί­σα­ρα. Η δημο­κρα­τία θα επι­ζή­σει δεκα­τρία ακό­μη χρό­νια, μέχρι την ήττα του Μάρ­κου Αντώ­νιου και της Κλε­ο­πά­τρας από τον Οκτα­βια­νό το 31 π.Χ.

1838 Η 25η Μαρ­τί­ου καθιε­ρώ­νε­ται με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα του Όθω­να ως ημέ­ρα εθνι­κής εορτής.

1884 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής, Αγγε­λος Σικελιανός.

 Άγγε­λος Σικε­λια­νός, ανή­κει στο λαό

1866 Στο χωριό Που­λά­σκι του Τενε­σί, στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής, ιδρύ­ε­ται η οργά­νω­ση με την επω­νυ­μία «Kuklos», πρό­δρο­μος της «Κου Κλουξ Κλαν». Σκο­πός της ήταν «η άμυ­να των λευ­κών κατά των απε­λευ­θε­ρω­θέ­ντων μαύρων»..!

1892 Στην Αγγλία, ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Λίβερπουλ.

1905  Οι επα­να­στά­τες στην Κρή­τη κηρύσ­σουν την ένω­ση της νήσου με την Ελλάδα.

1907 Εκλέ­γο­νται στη Φιν­λαν­δία οι πρώ­τες βου­λευ­τί­νες. Είναι 19 και ανα­λαμ­βά­νουν τα καθή­κο­ντα τους στις 23 Μαΐου.

1913 Τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη Σάμο.

1924 Ο Ποδο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος Αθη­νών μετο­νο­μά­ζε­ται σε Πανα­θη­ναϊ­κό Αθλη­τι­κό Όμιλο.

1926 Παραι­τεί­ται ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, ναύ­αρ­χος Παύ­λος Κου­ντου­ριώ­της. Ο Πάγκα­λος προ­κη­ρύσ­σει εκλο­γές για την ανά­δει­ξη νέου Προ­έ­δρου για τις 4 του Απρί­λη 1926. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας προ­σπα­θεί να πετύ­χει κοι­νό μέτω­πο με όλα τα δημο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα και να δώσει στις εκλο­γές χαρα­κτή­ρα αντι­δι­κτα­το­ρι­κό και αντιμοναρχικό.

1935 Στη Γερ­μα­νία, ο υπουρ­γός Προ­πα­γάν­δας, Γιό­ζεφ Γκέ­μπελς, απα­γο­ρεύ­ει την κυκλο­φο­ρία τεσ­σά­ρων εφη­με­ρί­δων του Βερολίνου.

1937 Δημιουρ­γεί­ται η πρώ­τη τρά­πε­ζα αίμα­τος στον κόσμο για μεταγ­γί­σεις στο νοσο­κο­μείο Κουκ Κάου­ντι, στο Σικά­γο των ΗΠΑ.

1939 Τα χιτλε­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβά­λουν στην Τσε­χο­σλο­βα­κία, την οποία κατα­λαμ­βά­νουν αναί­μα­κτα. Ο Πρό­ε­δρος Χάτσα, μετά από καρ­δια­κό επει­σό­διο, που υπέ­στη κατά τη διάρ­κεια δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, δια­τάσ­σει να μην υπάρ­ξει αντί­στα­ση κατά των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των. Ο Χίτλερ μετα­τρέ­πει τη Μορα­βία και τη Βοη­μία σε προτεκτοράτα.

1943  Ανα­χω­ρεί από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο πρώ­τος συρ­μός με Έλλη­νες Εβραί­ους με προ­ο­ρι­σμό το Αου­σβιτς. Συνο­λι­κά πάνω από 48.000 Ελλη­νο­ε­βραί­οι εκτο­πί­στη­καν στο Αου­σβιτς, στο Μπιρ­γκε­νά­ου και στο Μπέρ­γκεν-Μπέλ­σεν. Μόνο 2.000 θα επι­στρέ­ψουν στην Ελλά­δα μετά το τέλος του πολέμου.

1944 Στις 15 — 16 του Μάρ­τη πραγ­μα­το­ποιεί­ται επι­δρο­μή 2.000 χιτλε­ρι­κών, ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και χωρο­φυ­λά­κων κατά του συνοι­κι­σμού Καλο­γρέ­ζα στην Αθή­να. Εκα­το­ντά­δες πολί­τες συνε­λή­φθη­σαν, ενώ δεκά­δες σπί­τια λεη­λα­τή­θη­καν ή κάη­καν. Σε μια χαρά­δρα κοντά στην πλα­τεία της Καλο­γρέ­ζας δολο­φο­νή­θη­καν 22 κομ­μου­νι­στές αντιστασιακοί.

1945 Απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται τα Δωδε­κά­νη­σα και ζητούν να ενω­θούν με την Ελλάδα.

1951 Πεθαί­νει ο διε­θνούς φήμης Έλλη­νας αστρο­νό­μος Ιωάν­νης Παρα­σκευό­που­λος, του οποί­ου το όνο­μα φέρει ένας κρα­τή­ρας της Σελήνης.

1964 Παντρεύ­ο­νται στο Μόντρε­αλ του Κανα­δά η Ελί­ζα­μπεθ Τέι­λορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον.

1968 Πεθαί­νει ο Ιωάν­νης Πασα­λί­δης, Πρό­ε­δρος της Ενιαί­ας Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς ΕΔΑ)

1974  Στις ΗΠΑ, ομο­σπον­δια­κό δικα­στή­ριο απο­φαί­νε­ται ότι ο Πρό­ε­δρος, Ρίτσαρντ Νίξον, συμ­με­τεί­χε σε συνω­μο­σία με σκο­πό να καλυ­φθεί ο ρόλος του Λευ­κού Οίκου στην παρα­βί­α­ση των γρα­φεί­ων του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (υπό­θε­ση Γουοτεργκέιτ).

1975 Πέθα­νε ο Έλλη­νας μεγι­στά­νας, Αρι­στο­τέ­λης Ωνάσης

1995 Τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση με δύο ρου­κέ­τες σημειώ­νε­ται κατά των εγκα­τα­στά­σε­ων του “Mega Channel” στην Παια­νία, την ώρα που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων των 20.30, χωρίς να υπάρ­ξουν τραυ­μα­τι­σμοί, παρά μόνο υλι­κές ζημιές.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο