Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον ήρωα Λαμπράκη, ποίημα του Κ. Βάρναλη

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

27 Μάη 1963. «Ώρα 1.22 πρω­ι­νή. Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, μετά από πέντε μέρες άνι­σου αγώ­να στην εντα­τι­κή, χάνει τη μάχη για τη ζωή. Είχε δεχθεί δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης για την Ειρή­νη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 22/5. Χτυ­πή­θη­κε με λοστό στο κεφά­λι από τον Μανώ­λη Εμμα­νου­η­λί­δη, που επέ­βαι­νε σε τρί­κυ­κλο το οποίο οδη­γού­σε ο Σπύ­ρος Γκο­τζα­μά­νης. Και οι δύο ήταν άνθρω­ποι του υπο­κό­σμου, μέλη της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης Καρ­φί­τσα, την οποία καθο­δη­γού­σε η χωρο­φυ­λα­κή και η Ασφά­λεια Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης ήταν παλιός βαλ­κα­νιο­νί­κης, υφη­γη­τής της Ιατρι­κής Σχο­λής στο Πανε­πι­στή­μιο της Αθή­νας, συνερ­γα­ζό­με­νος βου­λευ­τής με την ΕΔΑ και ηγε­τι­κή μορ­φή του κινή­μα­τος της Ειρή­νης (αντι­πρό­ε­δρος της ΕΕΔΥΕ και ιδρυ­τι­κό μέλος της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Βαλ­κα­νι­κή Συνεν­νό­η­ση)» (902).

Στις 9 Ιού­νη ο Κώστας Βάρ­να­λης δημο­σί­ευ­σε στην «Αυγή» ποί­η­μα αφιε­ρω­μέ­νο στον Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη με τον τίτλο «Στον εθνι­κό ήρωα Λαμπρά­κη». Αργό­τε­ρα το ποί­η­μα δημο­σιεύ­τη­κε στη συλ­λο­γή «Ελεύ­θε­ρος κόσμος»

Στον ήρωα Λαμπράκη

Σε φάγαν οι φασί­στες σκύ­λοι, Ελλάδα,
με μάσκα ή χωρίς μάσκα, ξένοι, ντόπιοι.
Εσύ ’σου­να, Λαμπράκ’, η αιώ­νια Ελλάδα,
φως, αρε­τή, παλι­κα­ριά και πρώτος!

Χρό­νια και χρό­νια, Μάνα οι δουλεμπόροι
σε σούρ­να­νε στη λάσπη και στη νύχτα.
Μα στα κόκα­λα μέσα των παι­διώ σου
λαμπά­δια­ζεν η πάνα­γνη τιμή σου.

Τ’ άδι­κον αίμα του παλι­κα­ριού μας
κοκ­κί­νι­σε πελάη, βου­νά και κάμπους,
ανά­στη­σε τ’ αρχαία σου μεγαλεία,
Μάνα — πατρί­δα, Μάνα — ελευτερία.

Αθά­να­τε λαέ, της Ιστορίας
εσύ τα περα­σμέ­να κι αυριανά!
Δεν άφη­σες τον ήρωα να πεθάνει.
Απ’ τον τάφο του η νέα ζωή σου αρχίζει.

Όχι κλάμ’, ανα­στά­σι­μες καμπάνες
για τη μεγά­λη της οργής σου νίκη.
Έδει­ξες στον οχτρό τη δύνα­μή σου,
ξέρο­ντας ποιος και πού­θε σε χτυπάει.

Κώστας Βάρ­να­λης («Ελεύ­θε­ρος Κόσμος»).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο