Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο πλουσιότερο 1% κατέληξε το 82% του πλούτου που δημιουργήθηκε παγκοσμίως το 2017

Στοι­χεία που απο­δει­κνύ­ουν ότι η ανά­πτυ­ξη στον καπι­τα­λι­σμό δεν μπο­ρεί να είναι δίκαιη, αφού προ­έρ­χε­ται από την αύξη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων και πηγαί­νει στα θησαυ­ρο­φυ­λά­κια των καπι­τα­λι­στών, έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η ΜΚΟ «Oxfam». Πρό­κει­ται για μία Μη Κυβερ­νη­τι­κή Οργά­νω­ση που ανα­λύ­ει και επε­ξερ­γά­ζε­ται τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία, ασκώ­ντας όμως κρι­τι­κή στο «σύστη­μα» από τη σκο­πιά της βελ­τί­ω­σής του…

Οι ελά­χι­στοι στην κορυ­φή της πυρα­μί­δας γίνο­νται όλο και πιο πλού­σιοι, τα εκα­τομ­μύ­ρια στη βάση μένουν παγι­δευ­μέ­να σε μισθούς φτώχειας

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σε η «Oxfam», το 82% του πλού­του που δημιουρ­γή­θη­κε πέρυ­σι σε παγκό­σμιο επί­πε­δο κατέ­λη­ξε στα χέρια του 1% των πλου­σιό­τε­ρων ανθρώ­πων του πλα­νή­τη, ενώ οι γυναί­κες συνέ­χι­σαν να πλη­ρώ­νουν το πιο βαρύ τίμη­μα εν μέσω της εντει­νό­με­νης ανισότητας.

Από το 2010, δύο χρό­νια μετά το ξέσπα­σμα της κρί­σης του 2008, ο πλού­τος της λεγό­με­νης οικο­νο­μι­κής ελίτ αυξά­νε­ται κατά μέσο όρο περί το 13% σε ετή­σια βάση, διευ­κρι­νί­ζει η «Oxfam» και η κορύ­φω­ση του φαι­νο­μέ­νου κατα­γρά­φη­κε μετα­ξύ του Μάρ­τη του 2016 και του Μάρ­τη του 2017, σε μια περί­ο­δο κατά την οποία σημειώ­θη­κε «η μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση στην ιστο­ρία του αριθ­μού των ανθρώ­πων η περιου­σία των οποί­ων ξεπερ­νά το ένα δισε­κα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια», με ρυθ­μό που έφθα­νε τον ένα νέο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χο κάθε δύο ημέρες.

Κι όμως, σύμ­φω­να με την έκθε­ση, 3,7 δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, το φτω­χό­τε­ρο 50% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού, δεν είχε το παρα­μι­κρό όφε­λος από την παγκό­σμια ανά­πτυ­ξη της περα­σμέ­νης χρο­νιάς, την ώρα που το πλου­σιό­τε­ρο 1% ενθυ­λά­κω­σε το 82% του πλού­του που παρή­χθη πέρυσι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο