Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στόχος: Η φθορά των συνειδήσεων

Ηλε­κτρο­νι­κά ΜΜΕ:
Είδη­ση 1η (διάρ­κεια 20 λεπτά): Ομη­ρεία στο Σίδνεϊ με 2–3 νεκρούς.….
Είδη­ση 16η (διάρ­κεια 20 δεύ­τε­ρα): 61 πτώ­μα­τα (τα 23 παι­διά) στις ακτές της Βόρειας Κρή­της. Πρό­κει­ται για Παλαι­στί­νιους που προ­σπά­θη­σαν να γλι­τώ­σουν από ανε­λέ­η­τους Ισραη­λι­νούς βομβαρδισμούς.…
Στό­χος: Η φθο­ρά των συνειδήσεων.

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο