Τίμος Περλέγκας, αξέχαστος

Ο Τίμος Περ­λέ­γκας, ένας από τους σημα­ντι­κούς ηθο­ποιούς μας,  «έφυ­γε» στις 19 Απρι­λί­ου 1993 σε ηλι­κία μόλις 53 χρό­νων. Γεν­νή­θη­κε στην Πάτρα στις 22 Οκτω­βρί­ου 1938. Ηταν το έβδο­μο και τελευ­ταίο παι­δί της οικο­γέ­νειας. Λόγω οικο­νο­μι­κής κατα­στρο­φής του εμπό­ρου πατέ­ρα του, στα μαθη­τι­κά του χρό­νια, τα καλο­καί­ρια δού­λευε σε κερα­μο­ποιείο, όπου του άρε­σε να ζωγρα­φί­ζει διά­φο­ρα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τίμος Περ­λέ­γκας, αξέ­χα­στος.